Tarifele de interconectare pentru telefonia mobil? scad de la 1 septembrie 2012

20
Ca urmare a reglement?rilor Autorit??ii Na?ionale de Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM), începând cu data de 1 septembrie 2012, tarifele maxime de interconectare percepute de operatorii re?elelor mobile de telefonie vor sc?dea cu 24%, pân? la nivelul de 3,07 eurocen?i/minut. Aceasta este a doua etap? de reducere a plafoanelor maxime pentru tarifele de interconectare la telefonia mobil? în acest an, dup? cea din martie, când tarifele au fost reduse cu valori cuprinse între 19% ?i 30%.
Operatorii c?rora li se aplic? aceast? reglementare sunt: Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange România, Romtelecom, RCS & RDS, Telemobil ?i Vodafone Romania, respectiv to?i furnizorii activi de re?ele ?i servicii de telefonie mobil? destinate publicului din România, ace?tia fiind identifica?i de ANCOM ca având putere semnificativ? pe pie?ele termin?rii la puncte mobile a apelurilor de voce în propriile re?ele.
Tariful de terminare reprezint? pre?ul pl?tit pe pia?a de gros de un furnizor de servicii de telefonie operatorului în re?eaua c?ruia sunt terminate apelurile efectuate de proprii utilizatori. Acest pre? se reg?se?te în tariful perceput utilizatorului final care ini?iaz? apelul. Practicarea unor tarife de terminare excesive în raport cu costurile furniz?rii eficiente a serviciilor poate prejudicia concuren?a la nivelul pie?ei de telefonie ?i denatureaz? comportamentul de consum al utilizatorilor.
Necesitatea continu?rii reglement?rii tarifelor de terminare la puncte mobile a apelurilor de voce a fost confirmat? în urma analizelor de pia?? realizate de ANCOM în anul 2011, din care a rezultat c? to?i cei 6 furnizori de servicii de acces la o re?ea public? de telefonie mobil?, activi în România, de?in putere semnificativ? pe pia?a de gros a termin?rii la puncte mobile a apelurilor de voce în propriile re?ele. ANCOM a impus tuturor acestor furnizori obliga?ia de a respecta anumite plafoane maxime pentru tarifele serviciilor de interconectare.
Suplimentar fa?? de reducerea tarifelor de interconectare, ace?ti furnizori sunt subiectul unor obliga?ii de transparen??, nediscriminare, de a permite accesul ?i utilizarea unor elemente specifice ale re?elei ?i a infrastructurii asociate, precum ?i obliga?ia de control al tarifelor.
În urma reglement?rilor, tariful mediu pentru terminarea la puncte mobile a apelurilor de voce în România a sc?zut în termen nominali cu peste 70%, din 2003 ?i pân? în prezent.
Anul 2013 va marca noi evolu?ii ale tarifelor de terminare ale apelurilor de voce, atât la puncte fixe cât ?i la puncte mobile. Cuantumurile ?i viteza reducerilor vor fi definitivate în urma consult?rilor publice na?ionale ?i europene.
Num?rul total de utilizatori activi de telefonie mobil? din România era de 23,4 milioane la sfâr?itul anului 2011, în sc?dere cu 4% fa?? de cel înregistrat la finele lui 2010. Num?rul cartelelor prepl?tite active a sc?zut în 2011 cu 6%, ajungând la 14,05 milioane, în timp ce num?rul abonamentelor persoanelor fizice a sc?zut cu 3% (pân? la 6,42 milioane), iar num?rul abonamentelor încheiate de persoane juridice a crescut cu 5% (ajungând la 2,94 milioane), în compara?ie cu valorile înregistrate la nivelul anului 2010. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobil? la sfâr?itul anului 2011 era de 123 cartele SIM active la 100 locuitori ?i a fost calculat? pe baza rezultatelor preliminare ale recens?mântului desf??urat în 2011.
Potrivit datelor raportate ANCOM de furnizori, pia?a de comunica?ii electronice a înregistrat în anul 2011 valoarea de 3,5 miliarde euro (14,8 miliarde RON). Veniturile ob?inute din servicii de terminare a apelurilor de voce de c?tre operatorii de telefonie mobil? din România în aceast? perioad? au atins suma de 0,47 miliarde euro (1,97 miliarde RON), reprezentând 13,3% din valoarea pie?ei de comunica?ii electronice, în timp ce operatorii de telefonie fix? au ob?inut 0,05 miliarde euro (0,23 miliarde RON) din serviciile de terminare a apelurilor de voce, reprezentând 1,5% din valoarea pie?ei de comunica?ii electronice.