Studiu Ericsson ConsumerLab: ?tiu consumatorii cum le sunt folosite datele personale?

10

Datele personale au devenit „moneda de schimb” a secolului 21. Revolu?ia digital? ?i mobil? a atras dup? sine posibilitatea de a monetiza datele personale pentru a dezvolta servicii personalizate ?i pentru a crea noi surse de venit. Ultimul raport Ericsson ConsumerLab arat? faptul c? exist? un nivel înc? sc?zut de cuno?tin?e legat de cum sunt folosite informa?iile cu caracter personal, iar volumele mari de date anonime sunt rar percepute ca o amenin?are.

În societatea din zilele noastre, companiile au posibilit??i nelimitate de a colecta ?i folosi informa?iile personale ale consumatorilor. Dac? aceste informa?ii sunt folosite într-un mod corect, ele pot ajuta la cre?terea profitului unei companii ?i la crearea de noi surse de venit.

Totu?i, sunt con?tien?i consumatorii de adev?rata valoare a datelor lor personale? Care sunt punctele sensibile ale cre?terii nivelului de folosire a informa?iilor personale de c?tre companii sau guverne? Scopul raportului Ericsson ConsumerLab despre datele cu caracter personal este de a descrie gradul de în?elegere, nevoile, comportamentul ?i atitudinile consumatorilor cu privire la folosirea datelor personale ca un beneficiu.  

 

Constat?ri cheie ale studiului

Raportul Ericsson ConsumerLab arat? c? peste 50% din consumatori sunt con?tien?i c? informa?iile personale le sunt colectate în scopuri comerciale, dar le sunt neclare motiva?ia, propor?ia ?i modul de folosire a acestor date.

Pu?in peste 40% dintre consumatori le-ar permite companiilor s? foloseasc? datele lor personale în cazul în care acestea sunt folosite pentru a personaliza o ofert?, a îmbun?t??i serviciile de care dispun utilizatori sau pentru a le oferi altele noi.

Preocuparea consumatorilor pentru sensibilitatea datelor personale scade dac? ace?tia v?d un beneficiu clar ?i de dorit în urma împ?rt??irii de astfel de informa?ii. Implicarea consumatorilor ?i cererea acordului cresc încrederea ?i disponibilitatea acestora de a-?i oferi  datele personale companiilor. Cu alte cuvinte, transparen?a sau în?elegerea modului în care informa?iile personale furnizate sunt folosite va cre?te încrederea consumatorilor în companie.

Mul?i consumatori î?i doresc oferte ?i servicii personalizare,” declar? Rebecka Cedering Ångström, Senior Advisor, Ericsson ConsumerLab. „Dar, în acela?i timp, companiile trebuie s? fie foarte atente a modul în care î?i construiesc ofertele. Dac? sunt folosite inteligent ?i cu respect fa?? de consumator, datele personale pot ajuta la îmbun?t??irea experien?ei consumatorilor ?i la cre?terea vânz?rilor ?i a gradului de loialitate fa?? de companie,” a mai ad?ugat Rebecka Cedering Ångström.

Într-o societate conectat?, unde peste 50 de miliarde de dispozitive ?i servicii asociate genereaz? flux de informa?ii, întregul ecosistem va deveni din ce în ce mai important. Acest aspect va oferi consumatorilor oportunitatea de a ob?ine servicii ?i oferte mai bune ?i cât mai personalizate.