Romtelecom: 1000 de absolventi Online Business School

12

În prima jum?tate a anului 2012, mai mult de 1000 persoane au absolvit cursurile Online Business School, o platform? de e-learning pentru micii antreprenori ?i persoanele care ocup? func?ii de conducere în cadrul IMM-urilor din România. Programul este disponibil gratuit pentru înc? alte câteva luni, pentru orice antreprenor eligibil ?i interesat sau persoan? cu o func?ie de conducere într-un IMM din România, care dore?te s? î?i dezvolte sau s?-?i îmbun?t??easc? competen?ele de business.  

 

Persoanele care se înscriu la cursurile Online Business School se num?r? printre antreprenorii care au reu?it s? fac? fa?? unei perioade economice dificile: aproximativ 190.000 de IMM-uri s-au desfiin?at în 2010, în timp ce în 2011, num?rul acestora a sc?zut la aproape 60.000. Preg?tirea profesional? continu? ofer? ?anse mai bune de dezvoltare pentru orice afacere, oferind metode de a face fa?? competi?iei, dificult??ilor economice, precum ?i altor provoc?ri. 

 

Conform datelor înregistrate la Registrul Comer?ului, 40% dintre IMM-uri activau în domeniul serviciilor. Prin urmare, cursurile ?i webinariile legate de vânz?ri, negocieri ?i marketing sunt de un real folos persoanelor cu func?ii de conducere, ajutându-i s?-?i îmbun?t??easc? activitatea, a?a cum subliniaz? ?i unul dintre studen?ii Online Business School, Cristian Ariton, ac?ionar ?i administrator al CCDL Events and Training S.R.L.