Rezultate financiare Romtelecom pentru anul 2012

15

2012 a fost un an de stabilitate financiar? pentru Romtelecom, compania reu?ind s?-?i p?streze veniturile la un nivel stabil, ajungând la o cifr? de afaceri de aproape 620 milioane Euro în cele 12 luni ale anului. În acela?i timp, Pro Forma EBITDA a crescut cu aproape 11%, la aproximativ 166 milioane Euro pentru 2012.

07011857-736599889Suntem mul?umi?i c? am ob?inut performan?e financiare ?i opera?ionale semnificative prin ini?iativele noastre de reducere a costurilor ?i prin continua dezvoltare a liniilor de afaceri non-tradi?ionale”, spune Stefanos Theocharopoulos, director general Romtelecom ?i COSMOTE România.

Compania ?i-a continuat direc?ia strategic? de a oferi pachete personalizate, cu rezultate de succes reflectate în venituri ?i profitabilitate, precum ?i în faptul c? peste 50% din baza de clien?i folose?te cel pu?in dou? servicii de la Romtelecom. O alt? prioritate strategic? a companiei a fost reprezentat? de serviciile TV, rezultând în cre?terea veniturilor pe acest segment cu aproximativ 17%, precum ?i în cre?terea num?rului de clien?i, reflectând tendin?a acestora de a migra c?tre servicii cu valoare ad?ugat? mai mare”, adaug? Stefanos Theocharopoulos.

În 2012, Romtelecom le-a oferit clien?ilor s?i o experien?? TV de tip multi-screen prin diferite oferte care includ con?inut premium, disponibil în pachete personalizate. Con?inutul TV de calitate, ca element de diferen?iere, a fost pus la dispozi?ia clien?ilor prin intermediul Dolce Sport, care a transmis în 2012 cele mai importante competi?ii sportive ale anului.

Num?rul clien?ilor de internet de band? larg? a înregistrat, de asemenea, o cre?tere de peste 5% la finalul lui 2012, comparativ cu anul precedent.

Pe segmentul business, Romtelecom ?i-a men?inut pozi?ia de lider pe pia?a de comunica?ii fixe (date&internet, voce). Aceea?i pozi?ie a fost men?inut? ?i pentru serviciile administrate (managed services). Compania s-a concentrat ?i pe oferirea de solu?ii de tip cloud computing, implementate atât intern, cât ?i prin solu?ii personalizate pentru clien?i.

În plus, Romtelecom, prin noua sa abordare de aliat al afacerilor din România, le ofer? clien?ilor s?i beneficiul semnificativ de a avea investi?ii ini?iale zero pentru solu?ii ICT, compania sprijinindu-?i, astfel, clien?ii s? realizeze economii relevante pentru afacerile lor.

O alt? prioritate a Romtelecom, sus?inut? prin eforturi anterioare, a fost de a-?i îmbun?t??i procesele interne de tip end-to-end (procese de lucru de la ini?iere pân? la finalizare) ?i de a depune toate eforturile pentru a-?i servi cât mai bine clien?ii, îmbun?t??ind constant experien?a acestora cu compania.

În 2013, Romtelecom se va concentra în continuare asupra pachetelor personalizate, cu accent pe serviciile TV, ?i asupra serviciilor de divertisment, în acela?i timp, ap?rându-?i pozi?ia de lider pe cîteva segmente ale pie?ei business, punând în continuare accent pe noi servicii ICT.