Planul de actiuni al ANCOM pentru anul 2013

12

În cadrul ?edin?ei Consiliului Consultativ de ast?zi, 6 februarie 2013, Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a agreat împreun? cu industria de profil Planul de ac?iuni al ANCOM pentru anul 2013.

Anul 2013 aduce importante schimb?ri pentru industria telecomunica?iilor generate de adoptarea, în ultimul trimestru al anului 2012, a legii privind regimul infrastructurii re?elelor de comunica?ii electronice. Noul cadru legislativ aduce prevederi privind stabilirea unei proceduri transparente ?i nediscriminatorii de încheiere a contractelor de acces pe proprietatea public? ?i reglementeaz? modul de exercitare a dreptului de acces pe o proprietate în urma încheierii unui contract ?i accesul la infrastructura re?elelor de comunica?ii electronice, inclusiv utilizarea partajat? a acesteia.

Pentru a-?i îndeplini atribu?iile prev?zute de aceast? lege, Autoritatea va demara în 2013 proiecte majore precum inventarierea re?elelor publice de comunica?ii electronice ?i a elementelor de infrastructur? asociate acestora, crearea unei baze de date care va include condi?iile ?i contractele de acces pe proprietatea public? a statului sau a unit??ilor administrativ-teritoriale precum ?i elaborarea unui contract-standard de acces pe proprietatea privat? în vederea instal?rii, între?inerii, înlocuirii sau mut?rii re?elelor publice de comunica?ii electronice sau elementelor de infrastructur?. În plus, pentru a veni în sprijinul tuturor celor viza?i de prevederile acestei legi, respectiv furnizorii de re?ele, proprietarii ?i autorit??ile publice, ANCOM va derula o campanie de informare cu privire la modific?rile majore pe care le aduce noua legisla?ie în privin?a accesului pe propriet??i ?i a utiliz?rii partajate a infrastructurii.

Tot în cursul anului 2013 vor fi finalizate modelele de calcula?ie a costurilor eficiente ale furniz?rii serviciilor de interconectareîn vederea termin?rii, origin?rii ?i tranzitului na?ional comutat al apelurilor la puncte fixe ?i termin?rii la puncte mobile, serviciilor auxiliare, serviciilor de backhaul pe suport Ethernet ?i serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pân? la ?i inclusiv 2 Mbps (furnizate prin intermediul re?elei de transmisiuni).

Pentru a ajuta utilizatorii finali s? ia decizii informate ?i s? ob?in? un maxim de beneficii pe pia?a concuren?ial? de comunica?ii, ANCOM va finaliza în 2013 implementarea a dou? proiecte importante: aplica?ia online pentru compararea ofertelor de comunica?ii destinate utilizatorilor finali, finan?at? din fonduri europene ?i aplica?ia online de m?surare a parametrilor tehnici de calitate a serviciilor de acces la internet.

De asemenea, ANCOM va realiza un ghid privind încheierea ?i con?inutul minim al contractelor la distan?? ce au ca obiect furnizarea serviciilor de comunica?ii electronice destinate publicului, care are obiectivul de a oferi furnizorilor un set de clarific?ri cu privire la modul de interpretare ?i de aplicare în practic? a obliga?iilor legale specifice domeniului comunica?iilor electronice.

ANCOM î?i propune totodat? s? modifice legisla?ia secundar? de specialitate în domeniul spectrului radio, prin revizuirea procedurii de autorizare în scopul furniz?rii serviciilor de programe audiovizuale ?i a procedurii de solicitare ?i de emitere a licen?elor de utilizare a frecven?elor radio ?i a resurselor de numerota?ie, precum ?i actualizarea TNABF conform prevederilor interna?ionale în vigoare. De asemenea, vor fi elaborate strategiile privind utilizarea benzilor de frecven?e de peste 40 GHz atribuite serviciului fix, implementarea ?i dezvoltarea sistemelor BWA în banda de frecven?e 3400-3800 MHz pe perioada 2011-2020 ?i acordarea drepturilor de utilizare a benzii de 450 MHz. Tot în 2013 va fi organizat? o consultare public? cu privire la viitorul blocurilor de frecven?e r?mase nealocate la licita?ia din 2012.

Dup? aprobarea noii legi a serviciilor po?tale, ANCOM va revizui regimul de autorizare general? în domeniul serviciilor po?tale ?i va evalua dac? serviciile po?tale incluse în sfera serviciului universal vor putea fi oferite prin intermediul mecanismelor concuren?iale ale pie?ei sau va fi necesar? desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal. Planul de ac?iuni al ANCOM pentru anul 2013 a fost publicat pe pagina de internet a ANCOM ?i poate fi accesat aici.