Orange România anun?? finalizarea proiectului “Avantaj competitiv pentru România: dezvoltarea poten?ialului speciali?tilor de top”

14

Orange România anun?? finalizarea proiectului ”Avantaj competitiv pentru România: dezvoltarea poten?ialului speciali?tilor de top”, cofinan?at din Fondul Social European ?i din bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

Proiectul ce s-a desf??urat în perioada 01.07.2010- 30.06.2012 a avut ca rezultat formarea ?i certificarea unui num?r de 458 angaja?i ai companiei pe urm?toarele competen?e: management, manager de proiect, manager îmbun?t??ire procese ?i manager de inovare. Obiectivul general al proiectului s-a axat pe cre?terea nivelului de competen?? a speciali?tilor din cadrul Orange România cu poten?ial ridicat, pentru responsabilit??i viitoare mai complexe. Dezvoltarea competen?elor ?i cre?terea gradului de adaptabilitate profesional? ale angaja?ilor companiei vizeaz? contribu?ia pe termen lung la dezvoltarea sectoarelor competitive ale României în contextul economic european.

 

Valoarea total? eligibil? a proiectului a fost de 3.050.667 RON, din care 1.830.399,80 RON reprezint? finan?area nerambursabil?. Orange România a contribuit la acest proiect cu peste 40% din valoarea acestuia.

 

„Mai important decât s? ?tii este s? transmi?i mai departe ceea ce ?tii. Proiectul a fost fondat pe acest principiu de baz? al evolu?iei ?i a reprezentat un mijloc prin care am consolidat o cultur?. Tot prin acest proiect am preg?tit oameni care s? fac? fa?? oric?ror provoc?ri profesionale. Dac? am extinde principiul anticip?rii la educa?ia care se face în ?coli în prezent, am avea o pia?? a muncii mult mai competitiv?” a declarat Andreea P?tra?cu, Manager de proiect ?i Training & Organisational Development Manager în cadrul Orange România.