Operatorii vor transmite online informa?ii c?tre ANCOM

15

Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a publicat ast?zi spre consultare public? un proiect de decizie prin care propune ca  anumite documente, date sau informa?ii care trebuie puse la dispozi?ia ANCOM de c?tre furnizorii de comunica?ii electronice s? fie transmise Autorit??ii exclusiv prin intermediul unei aplica?ii informatice, utilizând semn?tur? electronic? certificat?.

Furnizorii vor transmite ANCOM prin intermediul unei aplica?ii informatice diferite documente ?i informa?ii, precum: datele statistice cu privire la pia?a de comunica?ii electronice, situa?iile financiare/declara?iile financiare anuale, raportul anual de utilizare a resurselor de numerota?ie, notificarea privind activarea resurselor de numerota?ie, lista localit??ilor în care se furnizeaz? efectiv re?ele ?i servicii de comunica?ii electronice la puncte fixe, copiile de pe acordurile de acces ?i de interconectare, cererile privind asigurarea conect?rii ?i accesului la un punct fix, la re?eaua public? de telefonie, care nu au putut fi satisf?cute în condi?ii comerciale. De asemenea, în anumite condi?ii ?i situa?ii, furnizorii vor transmite electronic la ANCOM ?i alte documente ?i informa?ii solicitate de c?tre Autoritate.

Toate aceste documente ?i informa?ii vor fi transmise exclusiv prin intermediul unei aplica?ii informatice, utilizându-se semn?tura electronic? certificat?, începând cu 1 iulie 2013 pentru majoritatea acestora,  respectiv 1 ianuarie 2014 pentru celelalte.

Ofertele comerciale corespunz?toare serviciilor de telefonie la puncte fixe, telefonie la puncte mobile ?i acces la internet în band? larg? pentru realizarea ?i actualizarea permanent? a comparatorului de tarife se vor transmite electronic, prin intermediul unei alte aplica?ii informatice, utilizându-se de asemenea semn?tura electronic? certificat?. 

Proiectul de decizie privind mijloacele ?i modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informa?ii c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii ?i de modificare a Deciziei pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale pentru Comunica?ii nr. 77/2009 privind obliga?iile de informare a utilizatorilor finali de c?tre furnizorii de servicii de comunica?ii electronice destinate publicului poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate s? formuleze ?i s? transmit? observa?ii ?i propuneri pân? la data de 06.04.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nou? nr.2, sector 3, Bucure?ti), direct la registratur? sau prin intermediul direc?iilor regionale ale Autorit??ii. Observa?iile pot fi transmise ?i prin fax la num?rul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.