O treime dintre companiile medicale locale sunt interesate de solu?ii informatice mobile pentru gestiunea datelor pacien?ilor

14

O treime dintre companiile medicale private locale sunt interesate de implementarea unor solu?ii informatice mobile pentru gestiunea datelor pacien?ilor, de tipul SAP Electronic Medical Record (EMR), potrivit unui studiu realizat de SAP România, subsidiara local? a liderului mondial de solu?ii software de business. Mai mult, aproximativ 7% dintre companiile chestionate sunt dispuse s? instaleze un sistem informatic integrat pentru gestiunea datelor pacien?ilor în urm?toarele 12 luni.

 

„Investi?iile companiilor medicale private realizate pân? în prezent au vizat în mare parte doar construc?ia ?i dotarea cu aparatur? a unit??ilor spitalice?ti ?i doar o mic? parte dintre acestea au fost direc?ionate c?tre implementarea unor sisteme integrate pentru gestiunea datelor despre pacien?i. În ultima vreme îns?, preten?iile tot mai mari ale pacien?ilor vizavi de calitatea serviciilor furnizate fac ca executivii companiilor de profil s?-?i îndrepte aten?ia c?tre solu?ii informatice integrate”, a declarat Valentin Tom?a, directorul general al SAP România.

 

SAP livreaz? pe plan local solu?ii integrate destinate sectorului medical, precum SAP Collaborative E-Care Management, dar ?i solu?ii pentru analiza ?i gestiunea datelor pacien?ilor ?i personalului, de tipul SAP Analytics for Healthcare, SAP Patient Management sau SAP Staff Productivity Management. În plus, SAP furnizeaz? ?i solu?ii de bugetare ?i planificare dedicate companiilor din sectorul medical, de tipul Business Intelligence, Planning and Consolidation.

 

Aplica?iile mobile SAP destinate companiilor din domeniul medical prezint? func?ionalit??i specifice, care permit cadrelor medicale s? fie informate în timp real asupra st?rii de san?tate a pacien?ilor, asupra rezultatelor ultimelor analizele solicitate sau a afec?iunilor anterioare, ?inând în acela?i timp o eviden?? clar? asupra tuturor recomand?rilor prescrise de medic pe perioada tratamentului.

 

„Solu?iile SAP pentru zona medical? cresc cu siguran?? nivelul calit??ii serviciilor de asisten?? furnizate c?tre pacien?i, iar aplica?iile mobile specifice permit medicilor s? se îngrijeasc? de pacien?i de la distan??, situa?ie care asigur? companiilor private o mai mare flexibilitate. Performan?ele solu?iei SAP Electronic Medical Record sunt cu ad?varat impresionante, de aici ?i interesul mare pentru implementarea unei asemenea aplica?ii mobile”, a ad?ugat Valentin Tom?a. Solu?ia SAP EMR este disponibil? atât pentru tablete, cât ?i pentru smartphone-uri, putând rula pe sistemele de operare iOS ?i Android.

 

Aproximativ 60% dintre companiile respondente au declarat c? iau în considerare realizarea de investi?ii pentru implementarea unor solu?ii IT pentru gestiunea datelor pacien?ilor, dar nu mai devreme de urm?toarele 12 luni.

 

„Multe dintre investi?iile realizate de companiile medicale private sunt recente ?i au nevoie de o anumit? perioad? de amortizare. La finalul acestei perioade, este de a?teptat ca acestea s? reia investi?iile, de data acesta orientându-se c?tre cre?terea calit??ii serviciilor furnizate prin informatizarea ?i mai acut? a proceselor medicale”, a ad?ugat Valentin Tom?a.

 

Potrivit ultimului studiu IDC despre pia?a local? de software, în 2010, solu?iile dedicate companiilor medicale înregistrau o cot? de aproximativ 3,6%, respectiv o valoare de circa 3 milioane de dolari.