O nou? sesiune ordinar? de examinare pentru ob?inerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru ?i de radioamator

21

Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) prin Direc?iile sale Regionale din Bucure?ti, Cluj, Ia?i ?i Timi? organizeaz?, în perioada 6 aprilie – 30 mai 2013, sesiunea ordinar? de examinare în vederea ob?inerii certificatelor de radioamator ?i certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru.

Examenele pentru ob?inerea certificatelor de radioamator vor avea loc în data de 6 aprilie 2013 la Cluj, 13 aprilie 2013 la Ia?i, 16 aprilie 2013 la Timi?oara ?i 16 -17 aprilie 2013 la Bucure?ti. Mai multe detalii referitoare la examenele organizate în vederea ob?inerii certificatelor de radioamator, precum ?i alte informa?ii cu privire la regulament, lista de subiecte, regulamente interna?ionale, formulare ?i sanc?iuni, pute?i g?si aici, pe pagina de Internet a ANCOM.

Sesiunile de examinare pentru ob?inerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru vor avea loc în perioada 9 – 10 aprilie 2013 la Bucure?ti, 20 aprilie 2013 la Ia?i, 14 – 15 mai 2013 la Timi?oara ?i 30 mai 2013 la Cluj. Mai multe detalii pot fi accesate aici, pe pagina de Internet a ANCOM dedicat? personalului operator al sta?iilor de radiocomunica?ii.

Înscrierea la cele dou? tipuri de examin?ri se face prin depunerea de c?tre solicitan?i a unei cereri de înscriere, împreun? cu o copie dup? cartea de identitate/certificatul de na?tere sau pa?aportul solicitantului ?i o fotografie color tip pa?aport a solicitantului. Suplimentar, pentru ob?inerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru este necesar? dovada absolvirii cursurilor gimnaziale (clasele 5-8).

Utilizatorii specifici ai re?elelor de radiocomunica?ii mobile terestre – care trebuie s? ob?in? un certificat de operator radio pentru a putea opera sta?iile de radiocomunica?ii – sunt atât mici întreprinz?tori, cât ?i mari companii ale c?ror activit??i economice necesit? comunica?ii radio proprii. Printre domeniile în care activeaz? aceste companii se num?r?: industrie, produc?ie, transport ?i distribu?ie de utilit??i publice la nivel na?ional, transporturi, construc?ii ?i lucr?ri publice, agricultur?, silvicultur?, paz? ?i protec?ie a vie?ii ?i propriet??ii private, protec?ie public?, s?n?tate public?, servicii de gospod?rire comunal? etc. În România, au fost emise ?i sunt valabile în prezent 18.571 de certificate de operator pentru sta?iile de radiocomunica?ii din serviciul mobil terestru.

Radioamatorismul este practicat în principal ca activitate de agrement, având îns? ?i o important? dimensiune competi?ional? la nivel local ?i interna?ional. În plus, radioamatorismul ofer? posibilitatea dezvolt?rii aptitudinilor, indiferent de vârst?, în utilizarea sta?iilor de radiocomunica?ii, cunoa?terii aprofundate a fenomenului de propagare radio în diferite benzi de frecven?e, realiz?rii ?i test?rii de aparatur? de radiocomunica?ii, precum ?i particip?rii, al?turi de institu?iile publice de resort, în domeniul asigur?rii de radiocomunica?ii în situa?ii de urgen??. În România exist? în momentul de fa?? 9.443 de radioamatori autoriza?i de c?tre ANCOM.