Majoritatea furnizorilor controla?i de ANCOM respect? legisla?ia privind informarea utilizatorilor

21

În perioada martie – august 2012 inspectorii Autorit??ii Na?ionale pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) au efectuat 836 de controale la furnizorii de comunica?ii electronice ?i la partenerii acestora pentru a verifica dac? sunt respectate obliga?iile de informare a utilizatorilor finali, impuse prin Decizia 77/2009.

În cele mai multe dintre cazuri, prevederile legisla?iei secundare în domeniu erau îndeplinite, fiind aplicate doar 17 sanc?iuni contraven?ionale, dintre care 15 avertismente ?i 2 amenzi în cuantum total de 15.000 de lei.
În cadrul campaniei de control inspectorii ANCOM au verificat dac? personalul de vânz?ri al operatorilor ?i al partenerilor acestora comunic? utilizatorului, verbal sau în form? tip?rit? ori electronic?, înainte de încheierea contractului, cel pu?in urm?toarele informa?ii: planul tarifar ales, inclusiv contravaloarea acestuia pe întreaga perioad? contractual? ini?ial?, precizând serviciile incluse – abonament lunar (num?rul de minute/creditul inclus, dac? este cazul), extra-op?iuni, conectare/instalare, echipament terminal achizi?ionat, dup? caz, cu toate taxele incluse, tarifele aplicabile pentru acces ?i pentru apelurile na?ionale, tarifele pentru apelurile efectuate în diferite intervale ?i condi?iile de utilizare a minutelor incluse sau a creditului inclus, durata minim? a contractului, precum ?i condi?iile de încetare a contractului înainte de termen ?i penalit??ile aplicabile, dac? este cazul.
Conform deciziei ANCOM privind informarea utilizatorilor, operatorii de telefonie ?i partenerii acestora sunt obliga?i s? publice pe site-urile proprii o procedur? privind solu?ionarea reclama?iilor utilizatorilor finali pe care s? o pun? la dispozi?ia acestora, la cerere ?i în momentul încheierii contractelor. Procedura trebuie s? detalieze modalit??ile în care se poate înainta o reclama?ie, datele de contact ale compartimentului îns?rcinat cu primirea ?i înregistrarea reclama?iilor, termenele maxime pentru depunerea ?i solu?ionarea reclama?iilor, precum ?i posibilitatea ca utilizatorul final s? apeleze la ANCOM pentru solu?ionarea litigiilor.
În plus, furnizorii de servicii de telefonie au obliga?ia de a afi?a pe pagina principal? a propriului site un link c?tre contractul – cadru, inclusiv condi?iile generale privind furnizarea serviciului de telefonie, care fac parte din contract.
Din cele 836 de controale efectuate la nivel na?ional, 305 au fost realizate de ANCOM prin Direc?ia Regional? Bucure?ti la punctele de lucru apar?inând operatorilor de telefonie sau partenerilor acestora din jude?ele Arge?, Bra?ov, Buz?u, C?l?ra?i, Constan?a, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea ?i municipiul Bucure?ti. În urma acestor controale a fost aplicat un avertisment pentru nerespectarea obliga?iilor privind furnizarea, la cerere ?i în mod gratuit, a unui exemplar din contractul-cadru, inclusiv condi?iile generale privind furnizarea serviciului de telefonie ?i a procedurii de solu?ionare a litigiilor.
În cadrul Direc?iei Regionale Ia?i s-au efectuat 185 de controale, în urma c?rora s-au aplicat 3 avertismente ?i o amend? în cuantum de 5.000 de lei, aplicate pentru refuzul de a înmâna, la cerere, un exemplar al procedurii privind solu?ionarea reclama?iilor utilizatorilor finali.
Direc?ia Regional? Cluj a efectuat 218 de ac?iuni de control ?i a aplicat 5 avertismente pentru nerespectarea obliga?iilor privind  furnizarea, la cererea clientului, a unui exemplar tip?rit a procedurii de solu?ionare a litigiilor ?i informarea, înainte de încheierea contractului, cu privire la planul tarifar ales, tarifele aplicabile ?i durata minim? a acestuia.
121 de controale au fost efectuate de ANCOM prin Direc?ia Regional? Timi?oara la punctele de lucru ale furnizorilor de telefonie mobil? ?i ale dealerilor acestora din jude?ele Arad, Cara?-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara ?i Mehedin?i, f?r? a fi constatate înc?lc?ri ale obliga?iilor de informare în vigoare.  
În ceea ce prive?te obliga?ia de a afi?a pe pagina principal? a propriului site, la loc u?or vizibil, un link direct c?tre contractul-cadru, inclusiv condi?iile generale privind furnizarea serviciului de telefonie ?i afi?area procedurii privind solu?ionarea reclama?iilor utilizatorilor, dintre cele peste 80 de site-uri verificate, doar în 7 cazuri s-a constatat nerespectarea obliga?iilor de informare. ?ase dintre ace?ti operatori au fost sanc?iona?i cu avertisment, iar unul a primit amend? în cuantum de 10.000 de lei.
Aceasta este cea de-a doua campanie de verificare a respect?rii obliga?iilor de informare, prima având loc în 2009.
„Unul dintre obiectivele principale ale ANCOM îl constituie protejarea utilizatorilor de servicii de comunica?ii. Facem acest lucru, indirect, asigurând buna func?ionare ?i concuren?a pe pia?a de comunica?ii, ?i direct, prin adoptarea unor decizii care contribuie la cre?terea transparen?ei furniz?rii serviciilor de comunica?ii ?i asigurarea respect?rii acestora. Ne bucur?m s? constat?m c? un num?r mare de furnizori respect? decizia ANCOM ?i ofer? fiec?rui client posibilitatea de a ?ti exact ce cump?r? ?i cât va pl?ti pentru serviciile pentru care opteaz?. Demersurile noastre nu se opresc îns? aici, Autoritatea fiind interesat? de opinia fiec?rui utilizator, motiv pentru care am elaborat un set de chestionare pentru a evalua gradul de satisfac?ie al clien?ilor serviciilor de comunica?ii, disponibile pe site-ul institu?iei noastre”, a declarat pre?edintele ANCOM, C?t?lin Marinescu.