Licen?a operatorului mobil de stat din Ungaria a fost anulat?

25

Licita?ia organizat? în acest an de Ungaria prin care un consor?iu de companii de stat a câ?tigat o licen?? pentru lansarea unui operator de telefonie mobil? – al patrulea de pe pia?? – a fost anulat? de o instan?? din Budapesta, blocând astfel lansarea serviciilor comerciale ?i punând sub semnul întreb?rii acoperirea întregului teritoriu al ??rii cu re?ele 3G, scrie presa maghiar?.

Anularea deciziei luate de autoritatea de reglementare din Ungaria vine dup? ce rezultatul licita?iei a fost contestat în instan?? de Magyar Telekom, parte a grupului german Deutsche Telekom ?i de subsidiarele locale ale Vodafone ?i Telenor. La licita?ia respectiv? se înscrisese ?i compania româneasc? RCS&RDS, îns? participarea i-a fost refuzat? pe motiv c? una dintre firmele din grup avea datorii la buget.

Licen?a pentru al patrulea operator de telefonie mobil? din Ungaria a fost câ?tigat? în ianuarie de grupul guvernamental format din Magyar Posta, compania na?ional? de po?t?, Magyar Villamosmuvek, cel mai mare juc?tor de pe pia?a de energie ?i MFB Invest – o banc? de dezvoltare de?inut? de stat. Consor?iul firmelor de stat a oferit 45 de milioane de dolari pentru licen?a în banda de frecven?? de 900 MHz. Grupul guvernamental a mai ob?inut ?i dreptul de a utiliza blocuri din benzile de frecven?? de 1.800 ?i 2.100 MHz.

Ungaria f?cuse acest pas cu sco­pul de a dinamiza o pia?? în stag­nare, în care multina?ionalele deja prezente nu mai f?cuser? de ani de zile mut?ri agresive, mul?u­mindu-se s?-?i p?streze cotele de pia??, scria în ianuarie International Herald Tribune.

“Aceast? mi?care a fost lansat? pentru a provoca un cutremur pe o pia?? de telefonie mobil? în stagnare, unde operatorii s-au mi?cat foarte încet în a lansa pe pia?? oferte de internet mobil accesibile pentru mase”, declarase pentru publica?ia american? un oficial guvernamental din Ungaria.

Imediat dup? anun?area rezultatelor licita?iei din ianuarie, scrie The Budapest Times, Magyar Telekom (MT) a anun?at c? va cere în instan?? anularea licita?iei dup? ce arbitrul telecom din Budapesta a respins o contesta?ie depus? de trei dintre participan?i. MT sus?inuse c? licita?ia s-a desf??urat f?r? respectarea legisla?iei în vigoare la acea dat?.

Punctul slab al licita?iei a fost o lege care interzicea unei en­tit??i de stat s? ob?in? licen?e de telefonie mobil? exact în frecven?ele radio scoase la vânzare ?i pentru care consor?iul gu­vernamental a licitat. Ulterior legea a fost modificat?, îns? fap­tul c? aceasta era în vigoare la data licita?iei a determinat instan?a s? admit? plân­gerea Magyar Telekom, Vodafone ?i Telenor. Autoritatea de reglementare în comunica?ii ?i media (NMHH) de la Budapesta urmeaz? s? decid? ce pa?i vor urma, ?i dac?, de exemplu, va relua licita?ia. Oficialii NMHH au spus c? studiaz? motivarea deciziei instan?ei ?i c? vor anun?a în curând pa?ii urm?tori, insistând îns? c? licita?ia a avut loc respectând legisla?ia în vigoare.

“Decizia instan?ei va amâna probabil intrarea pe pia?? a unui nou operator de telefonie mobil?”, a declarat Gábor Mátrai, directorul adjunct al NMHH. “Credem în continuare c? lansarea unui nou operator ar fi favorizat clien?ii pentru c? ar fi determinat sc?derea pre?urilor”.

Decizia instan?ei nu este definitiv? ?i poate fi atacat? cu apel înainte de a intra în competen?a Cur?ii Supreme de Justi?ie din ?ara vecin?.

Sursa: Zf.ro