Ericsson, lider interna?ional în domeniul re?elelor LTE

22

Ericsson a fost numit „lider” în cel mai recent raport Gartner Magic Quadrant care analizeaz? pia?a mondial? de LTE. Pentru realizarea acestui studiu, Gartner, o companie interna?ional? de cercetare ?i analiz? IT, a evaluat end-to-end o serie de vendori de echipamente LTE în func?ie de viziunea pe care o aduc pie?ei de LTE, precum ?i în func?ie de abilitatea lor de a pune aceast? viziune în practic?.

 

Pe m?sur? ce modelele de trafic ?i de utilizare a re?elelor se modific?, calitatea ?i performan?a re?elei se transform? într-un avantaj competitiv clar pentru operatori. Datorit? popularit??ii în cre?tere a smartphone-urilor, traficul mobil de date va cre?te de aproximativ 15 ori pân? în 2017. Operatorii trebuie s? le livreze clien?ilor în mod constant o experien?? de utilizare de calitate a serviciilor disponibile pe smartphone-uri, tablete ?i alte dispozitive noi. Redirec?ionarea aten?iei operatorilor c?tre performan?a re?elei se face sim?it?, în primul rând, pe pie?ele care au implementat deja LTE, precum SUA ?i Coreea, dar ?i pe alte pie?e cu un nivel crescut de penetrare a smartphone-urilor. În acest moment aproximativ 50% din toate smartphone-urile de la nivel mondial sunt conectate la o re?ea sus?inut? de Ericsson.

 

Abilitatea de a livra re?ele cu performan?? maxim? nu este doar rezultatul utiliz?rii unor solu?ii tehnologice noi, ci ?i îmbinarea eficient? a echipamentelor disponibile deja la operatori cu solu?ii de ultim? genera?ie bazate pe standardul 3GPP. Ericsson a fost primul furnizor care a livrat solu?ii ?i echipamente pentru LTE, iar la finalul anului 2011, compania avea o cot? de pia?? mondial? de 60% din punct de vedere al volumului, oferindu-le operatorilor experien?? ?i o desf??urare de for?e necesar? urm?toarei etape de dezvoltare a re?elelor LTE.

 

„Pân? acum am primit feedback pozitiv din partea clien?ilor în ceea ce prive?te performan?a re?elelor ?i suntem mândri c? cel mai noi raport Gartner Magic Quadrant axat pe LTE ne recunoa?te pozi?ia de lideri în acest domeniu”, a declarat Thomas Noren, Vice president, head of Product Area Radio în cadrul Ericsson. „Facem toate eforturile pentru a le oferi clien?ilor cele mai performante re?ele ?i facem investi?ii importante în procese de cercetare ?i dezvoltare pentru a putea asigura cea mai bun? modalitate de utilizare a spectrului limitat aflat la dispozi?ia operatorilor”.

 

Pân? în acest moment ?apte din cei mai mari zece operatori din punct de vedere al veniturilor din 2010 au ales deja vendori LTE pentru a-?i dezvolta re?elele, iar Ericsson a încheiat acorduri contractuale cu ?ase dintre ace?ti ?apte operatori.

 

Ericsson este cel mai important sus?in?tor al dezvolt?rii unui set de standarde deschise pentru industria LTE ?i a avut cel mai mare impact asupra specifica?iilor disponibile pentru aceast? tehnologie. Compania suedez? estimeaz? c? de?ine 25% din licen?ele de baz? pentru LTE, ceea ce înseamn? c? este cel mai important de?in?tor de patente din industrie. Ericsson este, de asemenea, lider pe segmentul serviciilor de administrare, administrând re?ele care deservesc peste 900 de milioane de abona?i ?i oferind suport pentru re?ele care, împreun?, reunesc peste 2,5 miliarde de abona?i.

 

Pe lâng? rezultatul extraordinar ob?inut în raportul Gartner Magic Quadrant pentru LTE, Ericsson a fost pozi?ionat de compania de analiz? în zona companiilor-lider ?i în studiile referitoare la arhitecturi softswithc ?i FTTH.