Ericsson ConsumerLab: 10 Tendinte de consum pentru 2013

17
  • Ericsson ConsumerLab a identificat câteva dintre cele mai importante tendin?e de consum pentru anul 2013, printre care se num?r? accesarea datelor din cloud ?i dezvoltarea pie?ei de smartphone-uri      determinat? de cre?terea num?rului de utilizatori femei
  • Comportamentul tinerilor schimb? societatea, iar internetul dobânde?te noi întrebuin??ri într-o perioad? de instabilitate  economic?

Timp de peste 15 ani, Ericsson ConsumerLab a desf??urat cercet?ri legate de comportamentul ?i valorile oamenilor, dar ?i a modului în care ace?tia folosesc produsele ?i serviciile IT&C. Institu?ia a identificat câteva dintre cele mai importante tendin?e de consum pentru anul 2013.

Programul nostru global de cercetare al comportamentelor consumatorilor este bazat pe interviuri anuale cu peste 100.000 de persoane, din peste 40 de ??ri ?i 15 metropole. De-a lungul timpului am adunat o cantitate semnificativ? de date despre tendin?ele de consum ?i am observat c? schimb?rile se produc mai repede ca niciodat?”, a declarat Michael Björn, Head of Research, Ericsson ConsumerLab.

Cele mai importante tendin?e de consum în 2013 sunt:

1. Stocarea în cloud va redefini necesit??ile dispozitivelor. Peste 50% din utilizatorii de tablete ?i peste 40% din utilizatorii de smartphone-uri din Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia ?i Suedia apreciaz? simplitatea oferit? de posibilitatea de a avea acelea?i aplica?ii ?i date în cloud, disponibile pe mai multe dispozitive.

2. Utilizarea dispozitivelor electronice oriunde ?i oricând. De la desktop-uri, fi?iere ?i documente la tablete, aplica?ii ?i servicii cloud, consumatorii nu-?i mai programeaz? activit??ile a?a cum obi?nuiau. În schimb, acestea sunt rezolvate pe moment – în timp ce se st? la rând, la magazin, sau în timpul unei discu?ii la o cafenea. Utilizatorii tind s? fac? cump?r?turi mai degrab? de pe tablete decât de pe desktop-uri ?i de pe smartphone-uri mai degrab? decât de pe laptopuri.

3. Accesarea internetului la birou de pe propriile dispozitive mobile. 57% dintre utilizatorii de smartphone-uri folosesc aceste dispozitive pentru a accesa internetul la birou. Smartphone-urile personale sunt din ce în ce mai folosite ?i pentru activit??ile de la birou, anume pentru a trimite email-uri, pentru a planifica c?l?torii de afaceri sau pentru a identifica o loca?ie anume.

4. Utilizatorii urbani vor deveni din ce în ce mai mobili. Faptul c? utilizatorii pot accesa internetul oricând ?i de oriunde a f?cut ca mobilitatea s? nu mai constituie un lux. Num?rul total de abonamente pentru smartphone-uri va atinge 3,3 miliarde pân? în 2018, iar acoperirea re?elelor mobile este unul din principalele motive de satisfac?ie pentru locuitorii din ora?e.

5. Re?ele personale de securitate social?. Din cauza instabilit??ii economice, încrederea în structurile tradi?ionale ?i autorit??i e în continu? sc?dere, consumatorii bazându-se din ce în ce mai mult pe comunit??ile personale. Re?elele personale online func?ioneaz? ca o plas? de siguran?? ?i social media începe s? devin? un competitor serios pentru agen?iile tradi?ionale de recrutare.

6. Femeile determin? cre?terea pe pia?a smartphone-urilor. Statistici recente arat? c? femeile sunt cele care determin? trecerea la smartphone-uri la nivel de pia??. Nu mai pu?in de 97% din femeile care de?in un smartphone trimit SMS-uri, 77% trimit ?i primesc fotografii, 59% acceseaz? Social Media, 24% dau check-in într-o loca?ie ?i 17% î?i folosesc smartphone-urile pentru a beneficia de cupoane de reducere. Cifrele pentru b?rba?i la aceste categorii sunt mult mai mici.

7. Ora?ele devin centre de creativitate social?. Locuitorii de la ora?e au cu mult mai mul?i prieteni online decât cei din zonele suburbane. 12% din cei care tr?iesc la ora? afirm? c? motivul principal pentru a folosi re?elele sociale este de se a conecta ?i schimba idei cu al?i oameni. Acesta este al treilea cel mai des întâlnit motiv pentru interac?iunea în Social Media, dup? dorin?a de a vedea ce se mai întâmpl? cu prietenii lor ?i de a oferi informa?ii despre ei în?i?i.

8. In-line shopping. 32% din utilizatorii de smartphone-uri fac deja cump?r?turi cu ajutorul telefoanelor, iar acum încep s? combine cump?r?turile f?cute direct din magazin cu cele f?cute on-line. Astfel, consumatorii vor s? vad?, s? ating? ?i s? încerce produsele, s? fac? compara?ii ?i s? acceseze informa?ii detaliate despre produse, f?r? s? trebuiasc? s? a?tepte la rând pentru a cump?ra un produs.

9. Vizionarea programelor TV devine un fenomen social. 62% dintre consumatori folosesc social media în timp ce se uit? la TV ?i 42% dintre ace?tia folosesc social media pentru a discuta despre programele urm?rite la TV. Peste 30% dintre ace?tia afirm? c? ar pl?ti pentru vizionarea unui con?inut video într-un context social. Majoritatea consumului de con?inut video ?i TV de pe dispozitive mobile se face din cas?.

10. Procesul educa?ional se transform?. Procesul educa?ional se transform? atât prin mecanisme interne, cât ?i prin cele externe: tinerii î?i aduc propria experien?? tehnologic? în sala de clas?, alimentând nevoia de schimbare. În acela?i timp, guvernele ?i institu?iile caut? solu?ii IT&C pentru a fi mai eficiente. Conectivitatea schimb? modul de a gândi al copiilor la scal? global?. În India, aproximativ 30 de milioane din cele 69 de milioane de copii cu vârste între 9 ?i 18 ani care locuiesc la ora? de?in telefoane mobile.