Din 10 septembrie încep rundele primare în licita?ia de spectru

26
În urma analiz?rii ofertelor ini?iale depuse de cei cinci operatori în cadrul licita?iei de spectru, Comisia anun?? c? se impune organizarea rundelor primare întrucât cererea ini?ial? agregat? a celor cinci ofertan?i dep??e?te num?rul de blocuri disponibile în cel pu?in o band?. Astfel, licita?ia propriu-zis? va debuta la data de 10 septembrie 2012, pentru ca rezultatele finale s? fie anun?ate în cursul lunii octombrie. Operatorii care particip? la licita?ie sunt 2K Telecom, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange România, RCS & RDS ?i Vodafone Romania.
În prima rund? primar? pre?ul pentru fiecare bloc din benzile scoase la licita?ie de ANCOM va fi egal cu pre?ul de pornire pentru respectiva categorie. Fiecare ofertant este invitat s? depun? o ofert? indicând num?rul de blocuri din fiecare categorie pentru care dore?te s? liciteze. La încheierea fiec?rei runde primare se centralizeaz? toate ofertele primite, iar dac? în runda respectiv? cererea dep??e?te num?rul de blocuri de frecven?e disponibile în una sau mai multe categorii, se organizeaz? o nou? rund? primar?. În cazul în care se vor organiza mai multe runde primare, pre?ul pentru un bloc în benzile în care exist? cerere excedentar? va fi crescut ?i comunicat ofertan?ilor. Rundele primare se încheie dup? o rund? în care cererea de blocuri nu mai dep??e?te num?rul de blocuri de frecven?e disponibile, pentru toate categoriile de blocuri.
Dup? rundele primare, licita?ia poate continua prin organizarea unor runde suplimentare dac? în urma rundelor primare r?mân blocuri de frecven?e nealocate ?i se va încheia cu runda de alocare în care operatorii pot licita pentru locul dorit în band?.
ANCOM scoate la licita?ie drepturile de utilizare a frecven?elor în benzile de 800, 900, 1800 ?i 2600 MHz pentru furnizarea de servicii de comunica?ii mobile – voce ?i date – pe o perioad? de 15 ani. Este prima oar? când în România licen?ele de spectru se acord? printr-o procedur? de selec?ie competitiv?.
În cadrul procedurii, operatorii pot licita pentru dou? tipuri de licen?e: pe termen lung (15 ani, valabile pân? în aprilie 2029) ?i pe termen scurt (1 an ?i trei luni, valabile pân? în aprilie 2014). Pentru licen?ele pe termen lung, ANCOM scoate la licita?ie 42 de blocuri pereche de câte 5 MHz, dintre care 6 sunt în banda de 800 MHz, 7 în banda de 900 MHz, 15 în banda de 1800 MHz ?i 14 în banda de 2600 MHz, precum ?i 3 blocuri nepereche de câte 15 MHz în banda de 2600 MHz. Aceste licen?e se vor acorda cu începere de la 6 aprilie 2014. Pentru licen?iere pe termen scurt, ANCOM scoate la licita?ie 10 blocuri pereche de 2,5 MHz în banda de 900 MHz ?i 6 blocuri pereche de 5 MHz în banda de 1800 MHz, resurse care sunt în marea lor majoritate folosite în prezent de Orange ?i Vodafone.
Pre?ul de pornire pentru fiecare bloc din cele patru benzi a fost stabilit prin hot?râre de Guvern. Astfel, fiecare bloc alocat pe 15 ani din banda de 800 MHz va avea un pre? minim de 35 de milioane de euro, cele din banda de 900 MHz de 40 de milioane de euro, respectiv 10 milioane de euro per bloc în banda de 1800 MHz ?i 4 milioane per bloc pereche ?i 3 milioane pe bloc nepereche în banda de 2600 MHz. Pentru blocurile care vor fi alocate pe perioade de 15 luni, valorile au fost stabilite la 1,7 milioane de euro în banda de 900 MHz ?i 0,8 milioane în banda de 1800 MHz.