Cu ajutorul clien?ilor s?i, COSMOTE România va oferi pân? la 40.000 euro ONG-urilor implicate în îngrijirea copiilor, prin campania „Mesaje de iubire”

18

O parte din veniturile provenite din SMS-urile trimise în una dintre cele mai festive zile din an – Anul Nou 2013 – va fi oferit? de c?tre COSMOTE România copiilor. Prin intermediul campaniei „Mesaje de iubire”, un program tradi?ional de responsabilitate social? al operatorului, contribu?ia financiar? în valoare de pân? la 40.000 de euro va fi acordat? unui num?r de pân? la 8 organiza?ii non-guvernamentale ?i de binefacere care ofer? ajutor ?i asisten?? copiilor defavoriza?i sau bolnavi.

Ruxandra_Voda„Pentru al cincilea an consecutiv, suntem mândri s? ne implic?m clien?ii într-unul dintre proiectele noastre de suflet ?i s? sprijinim astfel înc? o dat? programele realizate în beneficiul copiilor defavoriza?i. Avem datoria de a proteja ?i ajuta copiii, deoarece ace?tia sunt viitorul societ??ii în care tr?im. Educa?ia ?i asisten?a social? pentru dezvoltarea copiilor reprezint? doi dintre principalii piloni ai unei societ??i s?n?toase ?i sper?m c? aceste fonduri vor face diferen?a în proiectele organiza?iilor ce urmeaz? a fi selectate”, a declarat Ruxandra Vod?, Corporate Affairs Senior Manager, COSMOTE România.

Începând de ast?zi, ONG-urile care dezvolt? proiecte pentru îngrijirea copiilor pot aplica pentru finan?are, cu ajutorul Formularului de înscriere ?i a bugetului disponibile în sec?iunea „Mesaje de iubire” de pe site-ul companiei, http://www.cosmote.ro/. Dup? completarea cu informa?iile solicitate, acestea se trimit la adresa csr@cosmote.ro împreun? cu o scrisoare de inten?ie, pân? la data de 12 aprilie 2013, inclusiv.

ONG-urile interesate trebuie s? îndeplineasc? o serie de criterii în cadrul celei de-a cincea edi?ii a campaniei „Mesaje de iubire”, printre care:

  • s? fie înfiin?ate ?i s? func?ioneze în conformitate cu prevederile legisla?iei române?ti în vigoare;
  • s? aib? o experien?? de cel pu?in 3 ani în oferirea de servicii educa?ionale, de îngrijire ?i/sau consiliere pentru copiii bolnavi ?i/sau defavoriza?i;
  • s? poat? face dovada, la solicitarea COSMOTE România, a prezen?ei geografice ?i sociale (num?rul de copii bolnavi ?i/sau defavoriza?i pentru care deruleaz? programe în domeniul educa?iei ?i al s?n?t??ii);
  • s? poat? face dovada a cel pu?in trei proiecte educa?ionale, de îngrijire ?i/sau consiliere a copiilor bolnavi sau defavoriza?i, dezvoltate de la înfiin?area ONG-ului ?i pân? în prezent;
  • s? aib? în vigoare parteneriate cu institu?ii de protec?ie ?i îngrijire a copilului etc.;
  • s? informeze publicul referitor la sponsorizare, conform reglement?rilor legale.

 

Lista complet? de criterii este descris? în Fi?a Organiza?ional?. Aceasta con?ine criteriile de eligibilitate pentru organiza?iile care aplic? la programul de responsabilitate social? Mesaje de iubire 2013. În conformitate cu aceste criterii transparente, COSMOTE România va selecta pân? la 8 câ?tig?tori dintre aplican?i, care vor primi pân? la 5.000 euro fiecare. Aceast? sum? va fi folosit? pentru proiectele educa?ionale, de îngrijire ?i/sau consiliere pentru copiii bolnavi sau defavoriza?i, pe care organiza?iile selectate le vor implementa în 2013, a?a cum au fost descrise în aplica?ie. Câ?tig?torii vor fi anun?a?i pân? pe 9 mai 2013, în cadrul sec?iunii „Comunicate de pres?”, disponibil? pe www.cosmote.ro.

Anul trecut, aproximativ 29.000 de copii defavoriza?i au beneficiat de ajutorul oferit de COSMOTE România, prin intermediul proiectelor dezvoltate în 2012 de ONG-urile care au primit câte 5.000 euro fiecare în cadrul celei de-a patra edi?ii a programului „Mesaje de iubire”. De la lansarea programului în 2008, COSMOTE România a oferit, de-a lungul primelor 4 edi?ii, un total de 185.000 euro c?tre 17 organiza?ii non-guvernamentale implicate în îngrijirea copiilor.

În calitate de parte responsabil? ?i activ? a societ??ii, COSMOTE România î?i implic? angaja?ii, clien?ii, furnizorii ?i partenerii de afaceri în diferite ini?iative ?i programe care r?spund cerin?elor mediului social din România. Printre programele de responsabilitate social? dezvoltate de COSMOTE România se num?r?: „Mesaje de iubire – campanie de SMS-uri de Anul Nou”, parteneriatul cu Asocia?ia Telefonul Copilului, programul de colectare a de?eurilor electronice de telefonie mobil? „I love recycling”, programul de plantare „Adopt? o p?dure”, programul intern de protec?ie a mediului înconjur?tor „Green Office” ?i multe altele.