COSMOTE România înregistreaz? o cre?tere sus?inut? în T3 2012

19
  • EBITDA cre?te cu 16,3% comparativ cu T3 2011
  • ARPU la 9 luni cre?te cu 1,5% comparativ cu aceea?i perioad? a 2011
  • Baza de clien?i 3G cre?te cu 12% comparativ cu T3 2011
  • Cre?tere de 32% a bazei de clien?i business comparativ cu T3 2011
  • Lider în portabilitate

COSMOTE România anun?? rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2012, încheiat la 30 septembrie 2012, conform indicatorilor de performan?? raporta?i ast?zi de c?tre OTE Group.  

În al treilea trimestru al 2012, în pofida competi?iei intense, COSMOTE România a continuat s?-?i înt?reasc? pozi?ia pe pia?? ?i performan?a financiar? pentru to?i indicatorii principali. În plus, COSMOTE ?i-a men?inut cre?terea bazei de clien?i business, de 32% comparativ cu aceea?i perioad? a 2011, ca urmare a priorit??ii acordate segmentului de business.

Datorit? extinderii sus?inute a segmentului business, precum ?i performan?ei foarte bune în zona serviciilor de date, veniturile totale ale celui de-al treilea trimestru din 2012 au atins valoarea de 118 milioane Euro. EBITDA (câ?tigurile opera?ionale înaintea dobânzilor, taxelor ?i amortiz?rilor) a crescut la 34,3 milioane Euro, cu 16,3% comparat cu T3 2011 (+ 18% versus T2 2012). Marja EBITDA a atins 29,1% în T3 2012, în cre?tere cu 4,6 puncte procentuale comparativ cu T3 2011.

La finalul lui septembrie 2012, num?rul total de clien?i ai COSMOTE România, inclusiv Zapp, a fost 6,4 milioane din care 24,1% abona?i.

ARPU (venitul mediu per utilizator) a crescut cu 1,5% în primele 9 luni ale 2012 comparativ cu aceea?i perioad? a anului anterior, datorit? lans?rii de oferte competitive, orientate c?tre client.

Rezultatele celui de-al treilea trimestru au fost în linie cu obiectivele noastre. Am înregistrat o cre?tere semnificativ? pentru majoritatea indicatorilor, în pofida dificult??ilor economice ?i de reglementare, competi?iei strânse ?i necesitat??ii investi?iilor solide. Aceast? perioad? a fost marcat? de momente importante pentru compania noastr?, precum: încheierea cu succes a licita?iei de spectru, lansarea vitezei de 43,2 Mbps, extinderea acoperirii re?elei în metroul bucure?tean. Aceast? performan?? este oglindit? ?i de rezultatele portabilit??ii unde, în ultimii patru ani, am r?mas operatorul preferat al românilor. Privind spre viitor, vom continua s? ne consolid?m pozi?ia pe pia?? prin investi?ii importante ?i dezvoltarea de produse ?i servicii personalizate, care pornesc de la ceea ce clien?ii no?tri î?i doresc cu adev?rat, a spusKonstantinos Apostolou, Chief Financial Officer, COSMOTE România.

La sfâr?itul lunii septembrie, COSMOTE România oferea viteze de desc?rcare de pân? la 43,2 Mbps pentru Internetul mobil în 74 ora?e importante din ?ar?, reprezentând peste 41% din popula?ie. Mai mult, clien?ii se puteau bucura de viteze de pân? la 21,6 Mbps în tehnologia HSPA+, în 147 de ora?e din ?ar?. În total, serviciile 3G acoper? peste 68% din popula?ia României.

COSMOTE România investe?te constant în dezvoltarea lan?ului s?u de distribu?ie na?ional?, care consta, la finalul lunii septembrie 2012, în aproximativ 560 de puncte de vânzare în întreaga ?ar?.

În T3 2012, OTE Group a furnizat servicii de telecomunica?ii pentru aproximativ 20,4 milioane de clien?i din Europa de Sud-Est.