COSMOTE România ?i-a continuat traseul performant în 2012

18

COSMOTE România anun?? rezultatele financiare pentru anul fiscal 2012, încheiat la 31 decembrie 2012, conform indicatorilor de performan?? raporta?i ast?zi de c?tre OTE Group.  

În 2012, COSMOTE România ?i-a continuat traseul de succes, consolidându-?i performan?a financiar? pentru to?i indicatorii principali, dezvoltându-?i re?eaua ?i îmbog??indu-?i portofoliul de produse ?i servicii. COSMOTE ?i-a men?inut cre?terea sus?inut? pe segmentul de clien?i business, ca urmare a ofertelor atractive ?i personalizate lansate de companie. Astfel, în T4 2012, segmentul business a crescut cu 32% versus T4 2011, la acesta ad?ugându-se clien?i majori, precum Proges sau Leonardo.  

Num?rul total de clien?i ai COSMOTE România, inclusiv Zapp, s-a situat la aproximativ 6,3 milioane la sfâr?itul anului 2012, num?rul de abona?i crescând pân? la 24,8%. Baza de clien?i 3G a crescut cu 7% versus T4 2011, reflectând eforturile companiei în zona serviciilor de date.

La finalul lui 2012, cota de pia?? a COSMOTE România era de aproximativ 24,5%. În pofida contextului economic dificil, veniturile au r?mas stabile comparativ cu 2011, la valoarea de 462,8 milioane euro. Marja proforma EBITDA (câ?tiguri opera?ionale înaintea dobânzilor, taxelor ?i amortiz?rilor) a crescut cu 4,4 puncte procentuale, la 25,8% versus 2011, reflectând îmbun?t??iri opera?ionale semnificative. Valoarea EBITDA s-a ridicat la 119,5 milioane euro, crescând cu 19,4% comparativ cu anul anterior.

ARPU (Venitul mediu per utilizator) pentru 2012 s-a men?inut în linie cu cel din anul 2011.

Pentru noi, 2012 a fost un an al premierelor, prin lansarea unor planuri tarifare care au spart tiparele, continuând s? ne concentr?m totodat? pe proiectarea de produse ?i servicii fiabile ?i pe o experien?? de utilizare de excep?ie. A?adar, în 2012 neam consolidat amprenta pe pia??, crescând sus?inut EBITDA ?i baza de clien?i business. Furnizând conectivitate ?i servicii pentru societatea informa?ional?, contribuim activ la trecerea României c?tre economia digital?.În aceast? privin??, p?strând întotdeauna în centrul aten?iei experien?a clien?ilor, ne îndrept?m gradual c?tre 4G, urm?torul nivel în tehnologie”, spune Stefanos Theocharopoulos, Chief Executive Officer COSMOTE România.

La sfâr?itul lunii decembrie 2012, COSMOTE România oferea viteze de desc?rcare de pân? la 43,2 Mbps pentru Internetul mobil în 74 de ora?e importante din ?ar?, reprezentând peste 41% din popula?ie. Mai mult, clien?ii se puteau bucura de viteze de pân? la 21,6 Mbps în tehnologia HSPA+, în 147 de ora?e din ?ar?. În total, serviciile 3G acoper? în prezent peste 73% din popula?ia României.

COSMOTE România investe?te constant în dezvoltarea lan?ului s?u de distribu?ie na?ional?, care consta, la finalul lui 2012, în aproximativ 550 de puncte de vânzare în întreaga ?ar?.