COSMOTE România continu? campania Mesaje de iubire, aflat? la cea de-a cincea edi?ie

22

Noaptea de Anul Nou este unul dintre momentele cele mai pline de bucurie, când fiecare dintre noi se bucura de realiz?ri ?i î?i face planuri noi pentru anul ce va urma, în compania celor dragi ?i a prietenilor. Împ?rt??irea gândurilor bune ?i optimiste este tema nop?ii dintre ani, a?adar de ce s? nu faci o fapt? bun? prin trimiterea unor SMS-uri?

COSMOTE România continu?, pentru al cincilea an consecutiv, campania Mesaje de iubire, prin intermediul c?reia pune la dispozi?ie organiza?iilor non-guvernamentale ?i funda?iilor care ofer? sprijin ?i asisten?? copiilor bolnavi ?i defavoriza?i o sum? substan?ial? din veniturile ob?inute din SMS-urile trimise în prima zi a Anului Nou. Fondurile strânse vor fi acordate ONG-urilor care vor fi selectate anul viitor, în urma unei serii de criterii transparente.

Pe parcursul anului 2012, organiza?iile sus?inute de COSMOTE în cadrul acestui program ?i-au continuat proiectele ?i au utilizat fondurile acordate în beneficiul urm?toarelor cauze:

  • Consultan?ii Asocia?iei Telefonul Copilului s-au întâlnit cu 28.141 copii din toat? ?ara, în cadrul a 4 proiecte ?i i-au înv??at despre prevenirea traficului cu copii ?i a abuzurilor asupra acestora, dar ?i despre alte subiecte de interes, precum sportul, timpul liber, hobby-uri etc.
  • Asocia?ia Little People a continuat programul de sus?inere a celor 300 de copii suferind de cancer din sec?iile de oncologie din Timi?oara ?i Ia?i. 35 de voluntari au implementat 600 de activit??i suport pentru copiii afla?i în situa?ii dificile.
  • Funda?ia Dezvoltarea Popoarelor sprijin? 30 de copii din familii defavorizate pentru continuarea studiilor prin implicarea acestora în diverse activit??i de after school.
  • Asocia?ia Caritas Bucure?ti a continuat activit??ile din Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilit??i, g?zduind 22 de copii.
  • Funda?ia Hecuba a demarat programul “O ?ans? pentru o copil?rie s?n?toas?”, sus?inând copiii ?i mamele care se confrunt? cu situa?ii dificile.
  • Asocia?ia Autism Baia Mare a amenajat o camer? senzorial? special? pentru tratarea a 50 de copii cu autism ?i alte dizabilit??i.
  • Asocia?ia Sfântul Stelian a demarat proiectul “Dep??ind bariere”, adresat unui num?r de 120 de copii defavoriza?i, provenind din familii s?race, dar ?i copii abandona?i.
  • Asocia?ia Renaître România a desf??urat activit??i pentru 98 de copii defavoriza?i, g?zdui?i în Centrul de Zi.

De la debutul programului Mesaje de iubire, în 2008, COSMOTE România a oferit, în primele 4 edi?ii, 185.000 euro c?tre organiza?ii non-guvernamentale care se ocup? de copii defavoriza?i. Campania Mesaje de iubire va fi promovat? online în perioada 26 decembrie 2012 – 1 ianuarie 2013.

În calitatea de parte responsabil? ?i activ? a societ??ii, COSMOTE România î?i implic? angaja?ii, clien?ii, furnizorii ?i partenerii de afaceri în diferite ini?iative ?i programe care r?spund cerin?elor mediului social din România. Printre programele de responsabilitate social? dezvoltate de COSMOTE România se num?r?: „Mesaje de iubire – campanie de SMS-uri de Anul Nou”, parteneriatul cu Asocia?ia Telefonul Copilului, programul intern de protec?ie a mediului înconjur?tor „Green Office” ?i multe altele.