Campaniile prin SMS – câ?i bani aduc?

24

Tot mai multe companii din România au decis s? investeasc? în campanii prin SMS în ultimii ani ca urmare a cre?terilor anuale înregistrate de pia?a de mobile marketing (inform?ri ?i texte promo?ionale prin SMS). O analiz? web2sms, liderul pie?ei de profil, indic? ce rat? de r?spuns ?i ce profit poate s? genereze o astfel de campanie.

 

Rata de r?spuns pentru o campanie prin SMS (acei clien?i care în urma unui SMS sun? la un num?r de telefon sau r?spund la acel mesaj pozitiv, în baza campaniei specifice în care au fost inclu?i) a avut o medie de 1,7% anul trecut, conform web2sms.

 

“Din experin?a noastr?, ratele de r?spuns variaz? foarte mult la nivel de industrie ?i depind de experien?a celui care se ocup? din partea firmei de aceste campanii prin SMS. Spre exemplu, în fashion retail-ul tradi?ional am avut ?i rate de r?spuns de 8%, ceea ce înseamn? c? 8% din persoanele adresate au venit în magazin pentru a beneficia de anumite promo?ii”, a explicat Liviu Pandrea, Director Mobile Marketing Netopia.

 

Un sector cu poten?ial de cre?tere în ceea ce prive?te rata de r?spuns ob?inut? pentru un SMS, în 2012, este reprezentat de industria HoReCa, dup? cum men?ioneaz? Pandrea. Totu?i, el consider? c? pentru a putea pune în aplicare cerin?ele clien?ilor din zona de HoReCa este nevoie de dezvoltarea unor modele de afaceri total diferite.

 

“Ob?inerea unor rate de r?spuns în cre?tere pe acest sector reprezint? o provocare ?i pentru noi. Poten?ialul pe care îl are domeniul HoReCa ne încurajeaz? ?i estim?m c?, în anul urm?tor, vom înregistra un avans pe aceast? ni??”, a declarat Directorul de Mobile Marketing al Netopia.

 

În plus, urmând o metodologie de lucru unde rata de conversie este m?surat? corect, iar un obiectiv al ini?iativei se stabile?te în prealabil, cre?terea ratei de r?spuns pentru o campanie prin SMS determin? companiile s? investeasc? mai mult într-un astfel de serviciu, respectiv persoana care ia decizia în companie î?i mut? aten?ia din „cât cost?” în „câ?i bani vrem s? facem”.

 

Cât profit se poate ob?ine dintr-o campanie prin SMS (exemplu):

 

Num?r de persoane adresate

10.000

Rat? de conversie (pesimist?)

1% (respectiv 100 de persoane ajung în magazin ?i cump?r? cel pu?in un produs)

Profit mediu pe produs

5 euro

Cost/SMS

0,04 euro

Cost campanie

10.000 x 0,04 = 400 euro

Profit campanie

10.000 x 1% x 5 = 500 euro

Profit ini?iativ?

100 euro

 

Serviciul web2sms s-a dezvoltat în ultimii opt ani, pe baza nevoilor clien?ilor, iar în prezent este prima platform? complet? de marketing ?i comunicare mobil?.

 

web2sms se adreseaz? companiilor care doresc s? comunice direct cu clien?ii prin intermediul mesajelor scurte SMS, indiferent de re?eaua de destina?ie. Companiile pot accesa serviciul direct de pe www.web2sms.ro ?i pot începe s? trimit? sms-uri imediat dup? înregistrare ?i autentificare.