Broadband: element cheie pentru reducerea emisiilor de carbon

18

 

Conform unui studiu realizat de Comisia de Broadband ?i Dezvoltare Digital? (Broadband Commission for Digital Development), solu?iile de broadband pot ajuta societatea s? se dezvolte cu emisii reduse de carbon ?i pot reprezenta o modalitate eficient? de a contracara atât cauzele, cât ?i efectele schimb?rilor climatice.

 

Studiul „The Broadband Bridge: Linking ICT with Climate Action” reprezint? rezultatul muncii grupului de lucru privind schimb?rile climatice din cadrul Comisiei de Broadband, grup care include reprezentan?i ai industriei de IT&C, ai diferitelor organiza?ii din industrie ?i ONG-uri ?i este condus de Hans Vestberg, Pre?edinte ?i CEO al Ericsson.

 

Acest raport urm?re?te s? con?tientizeze publicul asupra rolului foarte important pe care îl pot juca solu?iile IT&C ?i în special re?elele de broadband în crearea unei economii cu impact redus asupra mediului. În plus, studiul subliniaz? înc? o dat? cât de importante sunt parteneriatele între sectorul public ?i cel privat pentru accelerarea ritmului de schimbare al societ??ii. El are la baz? o serie de interviuri, studii de caz ?i alte materiale furnizate de peste 20 de lideri ?i exper?i în domeniu.

 

„Pentru a face fa?? schimb?rilor climatice trebuie s? ne transform?m complet felul în care tr?im, în care lucr?m sau c?l?torim, dar ?i s? ne îndrept?m c?tre un model de dezvoltare mai sustenabil ?i mai clar. Trebuie s? punem la b?taie toate resursele de care dispunem ?i s? mobiliz?m voin?a politic? pentru a infuen?a discu?ii ?i negocieri cu impact direct asupra protec?iei mediului”, a declarat Dr. Hamadoun Touré, secretar general al ITU.

 

Pornind de la acordurile semnate la Conferin?a Na?iunilor Unite asupra Schimb?rilor Climatice din 2011 (COP-17), raportul ofer? o serie de exemple practice ale modului în care tehnologia de broadband poate contribui la reducerea gazelor cu efect de ser?, atenuând efectele schimb?rilor climatice ?i promovând utilizarea eficient? a resurselor, ceea ce conduce la dezvoltarea unor societ??i mai bogate ?i care promoveaz? principiul de incluziune social?.

 

„Dac? în?elegem beneficiile tehnologiei de broadband avem ?ansa s? transform?m lumea. Aceast? tehnologie ce abia începe s? fie implementat? ?i valorificat? la adev?rata sa valoare contribuie semnificativ la cre?terea nivelului PIB-ului, la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (Millenium Development Goals) ?i la contracarea efectelor negative ale schimb?rilor climatice. În contextul economic actual, societ??ile trebuie s? se dezvolte ?i, valorificând solu?iile IT&C existente, putem s? facem posibil un tip de cre?tere cu impact redus asupra mediului”, a declarat Hans Vestberg, pre?edinte ?i CEO al Ericsson ?i pre?edinte al grupului de lucru privind schimb?rile climatice din cadrul Comisiei de Broadband.

 

Anul trecut, secretarul general al Na?iunilor Unite Ban Ki-Moon a punctat importan?a solu?iilor IT&C pentru îmbun?t??irea vie?ilor oamenilor din toat? lumea. Într-un mesaj transmis în cadrul celei de-a patra întâlniri a Comisiei de broadband pentru dezvoltare digital?, organizat? la Geneva în octombrie 2011, el a declarat: „Eu sunt convins c? solu?iile IT&C transform? lumea. Nu exist?, în acest moment, nici o p?rticic? a vie?ii moderne care s? nu fie afectat? într-un fel sau altul de industria IT&C. Într-o societate cu 5 miliarde de abona?i de telefonie mobil? ?i peste 2 miliarde utilizatori de Internet, nou? ne revine provocarea s? valorific?m for?a masiv? a tehnologiei pentru a face lumea un loc mai bun.”

 

Înainte de Conferin?a Na?iunilor Unite Rio+20, care va dezbate diferite subiecte de dezvoltare sustenabil?, raportul prezint? zece recomand?ri ale Comisiei de Broadband pentru diferi?i lideri mondiali ?i pentru cei care dezvolt? politici publici, recomand?ri care s? accelereze ?i s? consolideze abilitatea solu?iilor IT&C ?i de broadband de a conduce la dezvoltarea unei economii cu impact redus asupra mediului:

 

1. Conducere cu viziune – statele ar trebui s? adopte planuri sau strategii na?ionale de broadband pe termen lung bazate pe disponibilitate ?i accesibilitate universal?, pie?e deschise ?i inova?ie.

 

2. Convergen?? asigurat? – statele sunt încurajate s? asigure alinierea politicilor din domeniul IT&C cu cele din alte industrii, cum ar industria energetic?, de s?n?tate, educa?ie ?i climatic? pentru a le maximiza impactul pozitiv asupra societ??ii.

 

3. Cadru de reglementare sigur – legislatorii ar trebui s? asigure reguli ?i reglement?ri clare în ceea ce prive?te schimb?rile climatice ?i tehnologia de broadband pentru a crea un cadru sigur pentru investi?ii.

 

4. Fi?i un exemplu demn de urmat – colaborarea dintre diferite ministere ar trebui sus?inut?, iar procesul de luare a deciziilor ar trebui integrat pentru a permite alinierea obiectivelor digitale ?i de mediu.

 

5. Un mediu flexibil – statele ar trebui s? identifice ? s? îndep?rteze barierele de reglementare ce îngr?desc în acest moment procesele de cercetare ?i investi?ii din industria IT&C.

 

6. Acordarea de stimulente – statele ar trebui s? încurajeze folosirea solu?iilor cu emisii reduse de dioxid de carbon ?i s? sus?in? schimb?rile de pia?? prin acordarea de stimulente pentru acele comportamente ce sunt de dorit din partea consumatorilor. În plus, utilizarea acestor instrumente poate ajuta la dezvoltarea inova?iilor.

 

7. Dezvoltarea pie?ei – statele ar trebui s? finan?eze ?i s? faciliteze implementarea unor proiecte-pilot flexibile, care s? demonstreze fezabilitatea ?i eficien?a solu?iilor de broadband ca un element ce permite valorificarea solu?iilor cu impact redus asupra mediului. În plus, ele ar trebui s? se concentreze pe construirea unui model de business care s? atrag? investi?ii private.

 

8. Parteneriate – statele ar trebui s? încurajeze comunicarea, conectivitatea ?i creativitatea comun? a sectoarului public ?i a celui privat, precum ?i a ONG-urilor, pentru a conduce la crearea unei mentalit??i ?i a unor obiective comune, dep??ind astfel interesele limitate ale fiec?rui grup în parte.

 

9. M?surare ?i standardizare – dezvoltarea unor indici de m?surare ?i standarde comune armonizate care s? foloseasc? la cuantificarea impactului IT&C asupra mediului ?i contribu?ia pozitiv? a tehnologiei asupra altor sectoare de activitate.

 

10. Cuno?tin?e folosite în comun ?i mai mult? con?tientizare din partea publicului – rezultatele studiilor ?tiin?ifice ?i bunele practici ar trebui diseminate pentru a identifica factorii necesari pentru succes ?i pentru a facilita dezvoltarea mai rapid?, în special în pie?e mai pu?in dezvoltate.