Angaja?ii Orange au realizat un record World Record Academy

23

 

Peste 300 de angaja?i Orange din toat? ?ara, absolven?i ai programului Acceleration Lab, au s?rb?torit finalizarea proiectului prin realizarea unui record omologat World Record Academy.

 

Prezen?i pe 6 iulie la festivitatea de absolvire, angaja?ii Orange ?i-au transpus cele mai frumoase experien?e în cadrul companiei în adev?rate pagini de poveste, realizând cartea Orange Experiences, cartea cu cei mai mul?i autori – 304, scris? în cel mai scurt timp – 30 de minute.

 

Paginile ei cuprind pove?ti inspira?ionale, întâmpl?ri amuzante sau descrierile unor momente unice petrecute al?turi de colegi în cadrul companiei. Orange a dorit realizarea acestui record pentru a s?rb?tori proiectul într-un mod unic.

 

Programul Acceleration Lab s-a desf??urat timp de doi ani, num?r? 458 de absolven?i ?i reprezint? o etap? dintr-un program mai amplu de Talent Management dezvoltat de Orange România. Scopul lui este acela de a dezvolta angaja?ii cu potential, care au dovedit ambi?ia ?i capacitatea s? ob?in? rezultate performante ?i s? se dezvolte profesional.

 

Acceleration Lab a fost ini?iat de Orange România prin proiectul ”AVANTAJ COMPETITIV PENTRU ROMÂNIA – Dezvoltarea speciali?tilor de top”, proiect selectat în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ?i cofinan?at din Fondul Social European ?i bugetul de stat, precum ?i din fonduri proprii Orange România. Proiectul este în conformitate cu Strategia Agendei de la Lisabona ?i Strategia Na?ional? pentru Dezvoltare durabil? a României.

 

“Acceleration Lab este unul dintre programele de dezvoltare desf??urate în cadrul companiei, care ofer? oportunitatea celor mai talenta?i angaja?i s? î?i îndeplineasc? poten?ialul profesional. Faptul c? cei mai buni profesioni?ti nu înceteaz? s? se instruiasc? demonstreaz? înc? o dat? ca aceast? mentalitate st? la baza îmbun?t??irii continue dintr-o organiza?ie. Am ales s? le punem în lumin? experien?ele care le definesc brandul personal alc?tuind astfel o carte, o poveste, o experien?? ?i, nu în ultimul rând, un record“, a declarat declarat Andreea P?tra?cu, manager de proiect ?i Training & Organisational Development Manager în cadrul Orange România.