ANCOM propune revizuirea regimului autoriz?rii generale pentru furnizarea re?elelor ?i serviciilor de comunica?ii electronice

18

Pentru a reflecta la nivelul legisla?iei secundare prevederile noului cadru legislativ privind comunica?iile electronice, precum ?i în vederea remedierii anumitor deficien?e sau neclarit??i care au fost eviden?iate în practic?, ANCOM propune modificarea ?i completarea deciziei privind regimul de autorizare general? pentru furnizarea re?elelor ?i a serviciilor de comunica?ii electronice. Modific?rile ?i complet?rile cele mai importante se refer? la aspecte legate de securitatea ?i integritatea re?elelor ?i serviciilor de comunica?ii electronice, furnizarea re?elelor ?i a serviciilor de comunica?ii electronice în situa?ii deosebite, condi?iile utiliz?rii resurselor de numerota?ie, condi?iile tehnice aplicabile în cazul retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, respectiv con?inutul fi?ei de descriere a re?elelor ?i serviciilor.

O serie de alte modific?ri ?i complet?ri se refer? la obliga?ia transmiterii notific?rii privind furnizarea de re?ele sau servicii de comunica?ii electronice. Astfel, a fost introdus? o nou? exceptare de la obliga?ia transmiterii notific?rii, aplicabil? operatorilor sistemelor globale de comunica?ii mobile prin satelit (G-MPCS/S-PCS), ?i au fost aduse unele clarific?ri privind condi?iile execut?rii acestei obliga?ii de c?tre persoanele str?ine care inten?ioneaz? s? furnizeze re?ele sau servicii de comunica?ii electronice în România.   
Modific?rile ?i complet?rile prezentului proiect de decizie în ceea ce prive?te securitatea ?i integritatea re?elelor ?i serviciilor de comunica?ii electronice reflect? dispozi?iile noului cadru legislativ primar, urm?rind s? asigure un mediu cu un grad mai ridicat de siguran?? pentru realizarea comunica?iilor electronice. De asemenea, s-a urm?rit responsabilizarea furnizorilor în ceea ce prive?te securitatea ?i integritatea tuturor re?elelor ?i serviciilor de comunica?ii electronice, respectiv informarea utilizatorilor în leg?tur? cu incidentele de securitate.
Prin prezentul proiect de decizie, ANCOM mai propune extinderea la nivelul tuturor furnizorilor de re?ele sau servicii de comunica?ii electronice a obliga?iilor referitoare la implementarea m?surilor pentru asigurarea integrit??ii re?elelor ?i a continuit??ii furniz?rii serviciilor de comunica?ii electronice în situa?ii deosebite care sunt de natur? a afecta grav via?a ori s?n?tatea persoanelor. Îndeplinirea corespunz?toare a acestor obliga?ii ar putea facilita inclusiv realizarea comunica?iilor dintre autorit??ile publice c?rora le revine responsabilitatea privind organizarea ap?r?rii împotriva dezastrelor.
Prezentul proiect de decizie reprezint? un prim pas pentru deschiderea posibilit??ii ca ?i furnizorii de re?ele publice de comunica?ii electronice s? beneficieze de dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerota?ie, în viitorul apropiat ANCOM urmând a reglementa condi?iile concrete în care ace?ti furnizori pot ob?ine licen?e de utilizare a resurselor de numerota?ie.
În plus, în interesul utilizatorilor finali, ANCOM a prev?zut în prezentul proiect de decizie obliga?ia furnizorilor de a nu restric?iona din proprie ini?iativ? accesul la anumite resurse de numerota?ie, cu excep?ia situa?iilor de fraud? sau abuz. Scopul acestei obliga?ii este de a preveni situa?iile în care accesul utilizatorilor finali ar putea fi blocat la resursele de numerota?ie având un anumit format sau care sunt asignate unui anumit furnizor de servicii de con?inut. Totu?i, situa?iile de fraud? sau abuz reprezint? o exceptare permis? de la aplicarea acestei obliga?ii, blocarea anumitor resurse de numerota?ie în astfel de situa?ii fiind o m?sur? în beneficiul utilizatorilor finali. În orice caz, aceste dispozi?ii nu afecteaz? dreptul utilizatorilor finali de a solicita restric?ionarea accesului la anumite resurse de numerota?ie.
Totodat?, prin acest proiect de decizie, ANCOM propune introducerea unui set de parametri tehnici pentru re?elele de comunica?ii electronice utilizate pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale cu scopul de a crea astfel premisele unui cadru adecvat protej?rii intereselor utilizatorului final în rela?ia acestuia cu furnizorul de servicii.
Proiectul deciziei pentru modificarea ?i completarea Deciziei pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare general? pentru furnizarea re?elelor ?i a serviciilor de comunica?ii electronice poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM, persoanele interesate fiind invitate s? formuleze ?i s? transmit? observa?ii ?i propuneri, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Nou? nr. 2, sector 3, Bucure?ti, sau direct la registratura ANCOM pân? la data de 07.10.2012. Observa?iile ?i recomand?rile pot fi transmise ?i prin fax la num?rul +40.372.845.404 sau prin po?ta electronic? la adresa: consultare@ancom.org.ro.