ANCOM propune revizuirea anumitor indicatori statistici din sectorul comunicatiilor electronice

11

Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a publicat ast?zi spre consultare public? un proiect de decizie prin care propune modificarea, completarea sau eliminarea unor indicatori statistici corespunz?tori serviciilor de comunica?ii electronice, în principal cu scopul de a facilita procesul de raportare a datelor statistice de c?tre operatori.

În prezent, furnizorii de re?ele publice sau de servicii de comunica?ii electronice destinate publicului raporteaz? c?tre ANCOM o serie de date statistice în baza cadrului stabilit prin Decizia pre?edintelui ANCOM nr. 1.167/2011. Ini?iativa ANCOM de a revizui indicatorii statistici din cuprinsul anumitor anexe ale acestei decizii este determinat?, pe de o parte, de experien?a colect?rii datelor statistice pe baza cadrului actual ?i, pe de alt? parte, de evolu?ia anumitor servicii de comunica?ii electronice.

Astfel, având în vedere o serie de neclarit??i ap?rute pe parcursul raport?rilor precedente, precum ?i unele dificult??i pe care ANCOM le-a întâmpinat în procesul de prelucrare a datelor la nivel agregat, Autoritatea restrânge gradul de detaliere a informa?iilor cerute pentru anumi?i indicatori statistici sau clarific? modalitatea de m?surare a acestora, pentru a asigura simplificarea modalit??ii de raportare ?i un nivel mai mare de acurate?e ?i comparabilitate a datelor raportate de furnizori.

De asemenea, ANCOM introduce sau revizuie?te anumi?i indicatori ?i note explicative din cuprinsul acestei decizii, în principal cu scopul de a monitoriza o serie de servicii de comunica?ii electronice care au înregistrat evolu?ii importante în ultimii ani, acestea prezentând relevan?? atât la nivel european, cât ?i pentru analizele de pia?? pe care Autoritatea le realizeaz? în mod periodic, dar ?i pentru a clarifica modalitatea de raportare a acestora. Astfel de complet?ri ?i clarific?ri vizeaz? aspecte precum acoperirea cu servicii în band? larg? prin intermediul tehnologiei Docsis 3.x, furnizarea de fibr? optic? neechipat?, anumite categorii de trafic ?i de venituri, structura categoriilor de servicii de acces la internet/transmisiuni de date la puncte mobile, definirea pachetelor de servicii de comunica?ii electronice ?i a serviciilor legate.

Proiectul de decizie pentru modificarea ?i completarea Deciziei pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii nr. 1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de c?tre furnizorii de re?ele sau de servicii de comunica?ii electronice destinate publicului poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate s? formuleze ?i s? transmit? observa?ii ?i propuneri pân? la data de 11.04.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nou? nr.2, sector 3, Bucure?ti), direct la registratur? sau prin intermediul direc?iilor regionale ale Autorit??ii. Observa?iile pot fi transmise ?i prin fax la num?rul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.