ANCOM propune prelungirea termenului de utilizare a numerelor 1951 ?i 1958

15
Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a publicat ast?zi spre consultare public? un proiect de decizie în vederea modific?rii ?i complet?rii Deciziei pre?edintelui ANCOM nr. 459/2010 privind prelungirea termenului de utilizare a numerelor na?ionale scurte 1951 ?i 1958 (de forma 19vx), alocate în prezent spre utilizare companiei Romtelecom, pân? la data de 19 februarie 2014.
Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate s? formuleze ?i s? transmit? observa?ii ?i propuneri, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Nou? nr. 2, sector 3, Bucure?ti, sau direct la registratura ANCOM pân? la data de 01.02.2013. Observa?iile ?i recomand?rile pot fi transmise ?i prin fax la num?rul +40.372.845.404 sau prin po?ta electronic? la adresa: consultare@ancom.org.ro.