ANCOM, o noua sesiune de examinare pentru obtinerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru

23
Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM), prin Direc?iile sale Regionale din Bucure?ti, Cluj, Ia?i ?i Timi?, organizeaz?, în perioada 19 septembrie – 20 octombrie 2012, sesiunea ordinar? de examinare în vederea ob?inerii certificatelor de radioamator ?i certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru.
Aceste certificate se elibereaz? de c?tre ANCOM în urma unui examen, organizat în dou? sesiuni ordinare, în lunile aprilie ?i octombrie ale fiec?rui an, de c?tre Direc?iile Regionale ale ANCOM.
Sesiunile de examinare pentru ob?inerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru vor avea loc în data de 19 septembrie 2012 la Timi?oara, 20 septembrie 2012 la Cluj, 6 octombrie 2012 la Ia?i ?i 9 – 10 octombrie 2012 la Bucure?ti.
Examenele pentru ob?inerea certificatelor de radioamator vor avea loc în data de 9 octombrie 2012 la Timi?oara, 16 – 17 octombrie 2012 la Bucure?ti ?i în data de 20 octombrie 2012 la Ia?i ?i la Cluj. Mai multe detalii referitoare la examenele organizate în vederea ob?inerii certificatelor de radioamator, precum ?i alte informa?ii cu privire la regulament, lista de subiecte, regulamente interna?ionale, formulare ?i sanc?iuni, pute?i g?si aici, pe pagina de Internet a ANCOM.
Înscrierea la cele dou? tipuri de examin?ri se face în urma depunerii de c?tre solicitan?i a unei cereri de înscriere, împreun? cu o copie dup? cartea de identitate/certificatul de na?tere sau pa?aportul solicitantului ?i o fotografie color tip pa?aport a solicitantului. Suplimentar, pentru ob?inerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru este necesar? dovada absolvirii cursurilor gimnaziale (clasele 5-8).
Utilizatorii specifici ai re?elelor de radiocomunica?ii mobile terestre de uz privat – care trebuie s? ob?in? un certificat de operator radio pentru a putea opera sta?iile de radicomunica?ii – sunt atât mici întreprinz?tori, cât ?i mari companii ale c?ror activit??i economice necesit? comunica?ii radio proprii. Printre domeniile în care activeaz? aceste companii se num?r?: industrie, produc?ie, transport ?i distribu?ie de utilit??i publice la nivel na?ional, transporturi, construc?ii ?i lucr?ri publice, agricultur?, silvicultur?, paz? ?i protec?ie a vie?ii ?i propriet??ii private, protec?ie public?, s?n?tate public?, servicii de gospod?rire comunal? etc. În România, au fost emise ?i sunt valabile în prezent 16.662 de certificate de operator pentru sta?iile de radiocomunica?ii din serviciul mobil terestru.

 

Radioamatorismul este practicat în principal ca activitate de agrement, având îns? ?i o important? dimensiune competi?ional? la nivel local ?i interna?ional ce permite practican?ilor s? participe la diferite probe ?i competi?ii de profil. În plus, radioamatorismul ofer? posibilitatea dezvolt?rii aptitudinilor, indiferent de vârst?, în utilizarea sta?iilor de radiocomunica?ii, cunoa?terii aprofundate a fenomenului de propagare radio în diferite benzi de frecven?e, realiz?rii ?i test?rii de aparatur? de radiocomunica?ii, precum ?i particip?rii, al?turi de institu?iile publice de resort, în domeniul asigur?rii de radiocomunica?ii în situa?ii de urgen??, fapt recunoscut la nivel na?ional ?i interna?ional. În România exist? în momentul de fa?? 9.170 de certificate de radioamator în vigoare.