ANCOM a atribuit contractul pentru realizarea laboratorului acreditat pentru încerc?ri de compatibilitate electromagnetic?

11
Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a desemnat câ?tig?torul licita?iei pentru atribuirea contractului privind realizarea unui Laborator acreditat pentru încerc?ri de compatibilitate electromagnetic?. Contractul presupune proiectarea, construc?ia, furnizarea, instalarea ?i integrarea echipamentelor specifice, precum ?i instruirea personalului ANCOM care va lucra în cadrul laboratorului.

Oferta desemnat? câ?tig?toare a fost cea depus? de Asocierea dintre S.C. COMTEST S.R.L. ?i S.C. THERMO FIX S.R.L. la un pre? de 14.606.830,00 Lei (f?r? TVA), respectiv 3.282.728,80 Euro. În cadrul procedurii de licita?ie, au fost depuse 4 oferte, din partea: Asocierii dintre S.C. SILVER TRADING S.R.L. ?i S.C. InterNET S.R.L.; Asocierii dintre S.C. UTI SYSTEMS S.A., S.C. ARC BRA?OV S.R.L. ?i S.C. UTI CONSTRUCTIONS & FACILITY MANAGEMENT S.A., Asocierii dintre S.C. COMTEST S.R.L. ?i S.C. THERMO FIX S.R.L. ?i Asocierii dintre S.C. ROMKATEL S.R.L., S.C. BOG’ART S.R.L. ?i S.C. ALLIED ENGINEERS GRUP S.R.L.

 
Finan?area proiectului va fi realizat? din veniturile proprii ale ANCOM. Imobilul în care va func?iona laboratorul va fi construit în comuna Prejmer din jude?ul Bra?ov, pe un teren în suprafa?? total? de 2.834 mp, care apar?ine Autorit??ii.
 
Termenul de realizare a laboratorului, care include termenele de prestare a serviciilor de proiectare, termenul de execu?ie a lucr?rilor de construc?ii ?i de furnizare, instalare ?i integrare a echipamentelor specifice, inclusiv de prestare a serviciilor de instruire a personalului autorit??ii contractante, este de maxim 19 luni de la data semn?rii contractului.
 
Laboratorul acreditat pentru încerc?ri de compatibilitate electromagnetic? va permite ANCOM s? verifice, conform atribu?iilor sale, faptul c? produsele electrice ?i electronice aflate la vânzare pe pia?a din România sunt compatibile cu directivele europene în vigoare în ceea ce prive?te compatibilitatea electromagnetic?, protec?ia s?n?t??ii ?i siguran?ei utilizatorului ?i a oric?rei alte persoane. De asemenea, unul din obiectivele esen?iale ale proiectului este verificarea echipamentelor radio din punct de vedere al utiliz?rii eficiente a spectrului de frecven?e radio, astfel încât acestea s? nu cauzeze interferen?e prejudiciabile care s? împiedice buna utilizare a spectrului de c?tre de?in?torii de licen?e sau utilizatorii finali.
 
Laboratorul ANCOM va fi acreditat exclusiv pentru m?sur?torile necesare activit??ii de control al pie?ei de comunica?ii electronice, va acoperi o gam? larg? de teste ?i va beneficia de tehnologie de ultim? or?. În cadrul laboratorului vor putea fi efectuate diverse tipuri de teste ?i m?sur?tori, precum test?ri ale surselor de alimentare, ale compatibilit??ii electromagnetice privite din punctul de vedere al emisiilor ?i imunit??ii, test?ri ale imunit??ii la desc?rc?ri electrostatice, ale impulsurilor electromagnetice de telecomunica?ii, test?ri ale echipamentelor de telecomunica?ii în operare, m?sur?ri prin intermediul liniei TEM (transversal electromagnetic) sau m?sur?ri ale indicelui SAR.