ANCOM – 10 ani de reglementare a pie?ei comunica?iilor electronice

14
Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a prezentat pe 6 noiembrie în cadrul conferin?ei interna?ionale „Înapoi la viitor: urm?torii 10 ani în pia?a de comunica?ii” principalele efecte ale activit??ii de reglementare asupra dezvolt?rii pie?ei de comunica?ii electronice din România la 10 ani de la prima decizie de reglementare emis? de Autoritate.
Utilizatorii români pl?tesc ast?zi unul dintre cele mai mici tarife din Uniunea European? la telefonia mobil?, 2,2 eurocen?i pe minut, de 7 ori mai pu?in decât în 2003. Acest lucru arat? care este efectul reglement?rii adecvate asupra dezvolt?rii unei pie?e ?i a unei societ??i, în general. De-a lungul acestor 10 ani, reglementarea a redus tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile cu aproape 70% de la 9,72 eurocen?i în 2003, la 3,07 eurocen?i în 2012, consumul mediu crescând exponen?ial cu 269% în ace?ti 10 ani. Acest lucru a stimulat concuren?a, a stimulat investi?iile operatorilor în re?ele ?i a func?ionat în beneficiul utilizatorilor”, a declarat pre?edintele ANCOM C?t?lin MARINESCU în deschiderea evenimentului.
Documentul prezentat de ANCOM arat? c? pia?a comunica?iilor electronice din România este ast?zi una dintre cele mai competitive pie?e de comunica?ii la nivelul Uniunii Europene, utilizatorii români beneficiind de tarife mici, servicii de calitate ?i rate de penetrare în cre?tere. Raportul marcheaz? cele mai importante evolu?ii ale pie?ei în ace?ti ani, dar ?i cele mai importante ac?iuni de reglementare, subliniind faptul c? în ace?ti 10 ani Autoritatea a ac?ionat sistematic ?i consecvent pentru promovarea concuren?ei, maximizarea beneficiilor utilizatorilor ?i stimularea investi?iilor eficiente în infrastructuri, prin mai multe cicluri de analize de pia?? ?i de remediere a problemelor concuren?iale identificate, prin reglementarea tarifelor unor servicii cheie pentru func?ionarea competitiv? a pie?elor, desemnarea furnizorilor de serviciu universal, precum ?i printr-o serie de interven?ii simetrice, cum ar fi implementarea portabilit??ii numerelor, închiderea planului na?ional de numerota?ie, adoptarea de m?suri dedicate inform?rii ?i protej?rii intereselor utilizatorilor finali.
Telefonia mobil? s-a r?spândit rapid în România ?i a avut cre?teri spectaculoase, atât în ceea ce prive?te num?rul de utilizatori, care a înregistrat o cre?tere cu 257% din 2003 pân? în 2011, cât ?i în ceea ce prive?te traficul de voce mediu lunar realizat de un utilizator, care a crescut de la 56 minute în 2003 la 205 minute în 2011.
De?i num?rul de linii de telefonie fix? a crescut cu 7% între 2003-2011, traficul total de voce a sc?zut cu 32%, datorit? sc?derii traficului c?tre re?ele fixe, ceea ce a condus la sc?derea traficului de voce realizat în medie lunar de la o linie de telefonie fix? la 106 minute în 2011, comparativ cu 170 minute efectuate în medie lunar în 2003.
Implementarea portabilit??ii numerelor în 2008 a contribuit la cre?terea libert??ii de alegere a utilizatorilor finali, pân? în prezent fiind portate peste 580 de mii de numere de telefonie mobil? ?i peste 280 de mii de numere de telefonie fix?.
Serviciile de acces la internet au cunoscut o cre?tere continu? în ace?ti 10 ani, num?rul conexiunilor (fixe sau mobile) ajungând la 10,8 milioane la sfâr?itul lui 2011, de la 0,2 milioane în 2003.
În ceea ce prive?te internetul fix, România ocupa la începutul anului 2012 primul loc în Europa în ceea ce prive?te ponderea conexiunilor foarte rapide, de cel pu?in 30 Mbps, aceasta fiind de aproximativ 45% din totalul conexiunilor fixe (3,3 milioane).
Introducerea noilor tehnologii a modificat structura conexiunilor active de acces mobil la internet, în 2011 peste 3 milioane conexiuni fiind realizate prin 3G, 3G+, EV-DO. În prezent, cea mai ridicat? vitez? disponibil? pentru accesul mobil la internet este de 43,2 Mbps, în timp ce în anul 2003 cea mai avansat? tehnologie mobil? era CDMA, având o vitez? maxim? de 153 kbps.
Num?rul total de abona?i la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale s-a dublat în aceast? perioad?, de la 2,7 milioane abona?i în 2003 la 5,7 milioane abona?i la sfâr?itul lui 2011, în special pe fondul apari?iei tehnologiei DTH (care a atras 2,1 milioane abona?i pân? la 31 decembrie 2011, cu preponderen?? din mediul rural, unde dezvoltarea re?elelor de cablu este mai costisitoare).
 
Autoritatea a lansat ?i o aplica?ie care permite utilizatorului s? introduc? date despre actualul nivel al consumului s?u de servicii de telefonie mobil?, returnându-i costul la care ar fi achizi?ionat acelea?i servicii în urm? cu 10 ani. Aplica?ia poate fi accesat? aici ?i poate fi preluat? pe alte site-uri prin inserarea unui cod disponibil aici.
Mai multe detalii despre conferin?? pot fi accesate pe pagina de internet dedicat?, iar documentul „10 ani de reglementare a sectorului comunica?iilor electronice din România” poate fi consultat aici.