8.400 de controale efectuate de ANCOM în 2012

21

Pentru a asigura respectarea regulilor pe pia?a de comunica?ii electronice ?i servicii po?tale, Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM) a efectuat, în anul 2012, un num?r de 8.422 de ac?iuni de control. În situa?iile în care inspectorii ANCOM au constatat abateri au transmis persoanelor controlate 218 de notific?ri privind inten?ia aplic?rii sanc?iunii, aplicând în final 390 de avertismente ?i 42 de amenzi, în cuantum total de 693.000 de lei.

3.314 controale, reprezentând aproximativ 40% din num?rul total, au fost efectuate la titularii de licen?e de utilizare a frecven?elor radioelectrice, dintre care 2.077 la furnizorii servicii de radiocomunica?ii ?i 1.237 la furnizorii de radio ?i televiziune. Cele mai frecvente nereguli întâlnite pe parcursul acestor ac?iuni de control au fost nerespectarea prevederilor din licen?e ?i autoriza?ii, precum ?i operarea necorespunz?toare a sta?iilor de radiocomunica?ii. Inspectorii ANCOM au emis 61 de notific?ri privind inten?ia aplic?rii sanc?iunii ?i au aplicat 136 de avertismente ?i 10 amenzi în cuantum de 86.000 lei.

Aproximativ o treime din num?rul total de ac?iuni de control, respectiv 2.934, au vizat furnizorii de comunica?ii electronice: 958 de controale au fost efectuate la furnizorii de internet, 929 la furnizorii de telefonie ?i 1.047 la furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale. În timpul controalelor s-a constatat faptul c? unii operatori nu respect? obliga?ia de a introduce în contractele încheiate cu utilizatorii finali clauzele minime prev?zute de lege ?i nu respect? anumite condi?ii tehnice ?i de compatibilitate electromagnetic? impuse re?elelor de comunica?ii electronice prin regimul de autorizare general?. Pentru a remedia cele constatate, ANCOM a emis 157 de notific?ri privind inten?ia aplic?rii sanc?iunii, în urma c?rora au fost aplicate 156 de avertismente ?i 8 amenzi în cuantum de 244.000 lei. 

16% din controalele efectuate pe parcursul 2012 au vizat furnizorii de servicii po?tale. Din totalul de 1.326 de controale efectuate la furnizorii de servicii po?tale, 578 au vizat Compania Na?ional? Po?ta Român? (CNPR) în calitatea sa de furnizor de serviciu universal, ?i au fost finalizate cu aplicarea a 50 de avertismente ?i 2 amenzi în valoare de 15.000 lei. ANCOM a aplicat 46 de avertismente furnizorilor de servicii po?tale care nu au respectat prevederile legale ?i 22 de amenzi în cuantum de 348.000 lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obliga?iilor specifice impuse furnizorului de serviciu universal în cazul CNPR, respectiv de informare a ANCOM cu privire la apari?ia modific?rilor datelor din notificare în cazul celorlal?i furnizori de servicii po?tale. Cele mai grave abateri constatate, care s-au soldat ?i cu cele mai mari sanc?iuni, au fost înc?lc?rile drepturilor rezervate furnizorului de serviciu universal.

848 de ac?iuni de control au vizat produc?torii, importatorii ?i distribuitorii de echipamente radio ?i echipamente terminale de telecomunica?ii. În urma acestor ac?iuni, au fost aplicate 2 avertismente pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu.

Sumele provenite din amenzile contraven?ionale aplicate de ANCOM persoanelor juridice merg integral c?tre bugetul de stat, iar executarea acestora se realizeaz? conform dispozi?iilor legale privind executarea silit? a crean?elor fiscale. ANCOM comunic? organelor de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, respectiv Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, documentul prin care a fost aplicat? sanc?iunea.

În ceea ce prive?te monitorizarea spectrului de frecven?e radio, pe parcursul anului 2012 au fost realizate un num?r de peste 31.000 de ac?iuni de monitorizare, în urma c?rora au fost depistate 243 de cazuri de emisii radioelectrice neautorizate, precum ?i situa?ii de nerespectare a condi?iilor din licen?ele de emisie, autoriza?iile tehnice de func?ionare, licen?ele de utilizare a frecven?elor sau autoriza?iile de asignare a frecven?elor, în urma c?rora s-au ini?iat ac?iunile necesare pentru intrarea în legalitate.

Oficiile Jude?ene ale ANCOM au realizat 1.330 de ac?iuni de monitorizare a spectrului utilizând analizoarele de spectru ?i antenele din dot?rile acestor compartimente.

De asemenea, a fost evaluat gradul de acoperire cu semnal 2G/3G a 298 deora?e ?i peste 90.000 dekm de drum.

“Verificarea respect?rii obliga?iilor legale de c?tre furnizorii de servicii de comunica?ii electronice ?i de servicii po?tale este menit? s? asigure buna func?ionare a pie?ei. Ac?iunile de monitorizare ?i control nu se fac cu scopul de a sanc?iona furnizorii, ci pentru a preveni ?i descuraja eventualele derapaje ale acestora, finalitatea fiind asigurarea concuren?ei corecte ?i protejarea drepturilor ?i intereselor utilizatorilor”, a declarat Cristin Popa, Directorul Direc?iei Executive Monitorizare ?i Control din cadrul ANCOM.